Приоритети в Социална програма 2010 на община Варна

Приоритети в Социална програма 2010 на община Варна

На 03.12.2009 в Община Варна се състоя заседание на Обществения съвет за рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания. Пред аудитория бе представена Социална програма 2010 на Обществения съвет за рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания.Приоритети в програмата са развиване и разширяване на мрежата от социални услуги в общността в подкрепа на деинституционализацията на деца, разкриване на алтернативи за стари хора, разработване на проекти, които да подпомогнат дейността за разкритите звена за социални услуги, като гарантират устойчивост и високо качество, както и изграждане на достъпна архитектурна среда.
Сред приоритетите в програмата са включени проекти, с които да се надграждат постигнатите цели от предходните години. Приоритетни групи в социалната програма за следващата година са децата в риск, старите хора и хората с увреждания.
Беше представена и декларация в подкрепа на Меморандум за социално представителните организации на и за хората с увреждания в България.В декларацията се настоява за зачитане на правата на хората с увреждания и преодоляване на засилващото се ограничаване на възможностите им за интеграция и достоен живот.