Промени в закона за месечни добавки за деца с трайни увреждания

Промени в закона за месечни добавки за деца с трайни увреждания

В Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца се регламентира предоставянето на месечни добавки за деца с трайни увреждания.

Правителството допълни Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца с текстове, които регламентират предоставянето на месечни добавки за деца с трайни увреждания. Промяната се прави в съответствие с приетите изменения в Закона за семейни помощи за деца.

С цел облекчаване на лицата, които полагат грижи за деца с трайни увреждания, се запазва досега действащият режим за подаване на молба-декларацията за отпускане на добавката. В нея се включва и изискване за деклариране, че детето не ползва социална услуга – резидентен тип на пълна държавна издръжка.

Друга промяна е свързана с прецизиране на дефиницията на дете с трайно увреждане в съответствие с последните промени в Закона за здравето и Закона за интеграция на хората с увреждания. По същите причини терминът „ограничена възможност за социална адаптация” се заменя с вид и степен на увреждане и степен на намалена работоспособност.

Не се знае от кога с точност ще се подават нови документи за чл.43-чл8 вече, ‘евентуално отговарят от социалните’ че през месец май ще се приемат новите молби, а относно новите промени за детските надбавки, само тези които в срок ще подават молби са с новите изисквания за другите не се отнася.

Промените са:

‘До момента, за да получат парите, родителите трябваше да докажат, че доходът на член от семейството не надхвърля 350 лева. Сега се прибавя и още едно изискване – децата трябва да са минали задължителните профилактични прегледи и имунизации.