„Моята мотивация за нашата реализация ” 01.08.2010 г.

В период на финансова криза все повече и повече хора остават без работа . Работодателите повишават още повече критериите си към работната ръка която ще наемат. Но дори и при нормални условия за младежите е трудно да стартират своята професионална реализация , поради едно от основните изисквания на работодателите – а именно трудов стаж и опит.
Една от най-силно засегнатите групи младежи, са младежите с увреждания . Много рядко работодателите са склонни да наемат такъв тип работна ръка .Недостатъчното предлагане на работни места за хора с увреждания и трудностите при започване на работа оказва чувствително влияние върху нагласите на тези младежи , занижава тяхната самооценка , и ги демотивира да търсят работа. Тази недостъпност до трудова реализация води и до тяхната социална изолация и изключване от обществото .

Ето защо ние си поставяме за цел да стимулираме 18 младежи да търсят работа , вярвайки в собствените си възможности и сили , да ги научим да представят себе си пред бъдещите работодатели , да ги насочим къде и как да търсят работа .
Целим , чрез предоставяне на възможност на двама младежи с увреждания да натрупат опит в сферата на директния маркетинг, да подобрим техните възможности за по-нататъшна реализация. Чрез тяхната работа ще ангажираме и вниманието на работодателите към младежите с увреждания. По такъв начин ще стимулираме работодателите да разкрият повече стажантски позиции и да предоставят възможност на поне 1/3 от участниците в проекта да натрупат професионален опит .

Целевата група на проекта са младежи в неравностойно социално положение , а именно младежи с 50% и повече увреждания , които към момента на проекта са безработни, имат завършено минимум основно образование и са на възраст между 18-35г.
Друга целева група по проекта са работодатели от различни сфери на дейност, на местно и национално ниво. Всички те могат да предоставят възможност за стаж и работа на младежи в неравностойно положение, в зависимост от тяхната квалификация .

Предвижданите дейности включват :

Мотивационен тренинг – В тази дейност е заложен модул, който е разделен на два етапа:
1етап –Той ще се извършва от специалист-психолог, В този етап 18 – те младежи от целевата група по проекта, ще бъдат разделени на групи, ще бъде направен тренинг за запознаване един с друг и ще се създаде подходящата атмосфера за работа в групите .След което работата ще бъде насочена към придобиване на знания и умения за поведение на интервю за работа: структуриране на отговор при задаване на въпроси, облекло, поведение, език на тялото, етикет. Продължителност на 1 етап: 3 дни по 4 учебни часа.
2 етап – Тази дейност включва запознаване на участниците с изискванията и критериите за изготвяне на автобиография и мотивационно писмо. Ще се предостави актуална информация къде и как участниците да търсят работа, а именно сайтове за подбор на персонал , агенции за подбор на персонал , мерки за заетост , национални и международни програми за стажуване. Също така ще бъдат разгледани важни моменти за правата на всеки при встъпване в трудово правни взаимоотношения. Продължителност 3 дни по 4 учебни часа .

Директен маркетинг – Ще се наемат двама стажанти от участниците в проекта . Тяхната работа ще е насочена към работодатели , като чрез средствата на директния маркетинг те ще целят промяна в нагласите им, осигуряване на възможност за стажове и прием на работа на младежи с увреждания, разработване на интернет портал за търсене и предлагане на работа. Като неразделна част от тази дейност е и популяризирането на проекта сред работодатели , институции и НПО , ангажирани с проблемите на младежите , както и в интернет пространството. Продължителност 3 месеца.

След приключване на проекта се очаква участниците да повишат мотивацията си за търсене на работа и придобиване на нови умения за по-успешна трудова реализация. Те ще бъдат по-добре информирани къде и как да търсят работа и как да се представят пред работодателите, което ще повиши възможностите им за успешно включване в пазара на труда. Двама от участниците в обучението ще се включат активно в дейностите по проекта и ще натрупат опит в сферата на директния маркетинг. Ще се информират минимум 3000 работодатели за възможностите за наемане на младежи с увреждания. Ще се установи доколко квалификацията на младежите отговаря на изискванията на работодателите и ще се създаде база за стартиране на квалификационни курсове. Ще се стимулира социалната отговорност на корпоративния сектор и разкриването на стажантски позиции за хора с увреждания. В резултат на създадените контакти по време на проекта ще се разработи и популяризира вече съществуващ интернет портал за търсене и предлагане на работа , където младежи с увреждания и работодатели ще установяват връзка .

Набираме желаещи младежи за включване в Проекта!