Ново начало – от образование към заетост

Проект „Ново начало – от образование към заетост”* по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ «Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж» по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Целта на схемата е да се предостави възможност на младежи до 29-годишна
възраст за стажуване при работодател. Това ще повиши конкурентноспособността
на младежите чрез осигуряване на възможност за стажуване по специалността, а
и ще улесни прехода от образование към заетост, като едновременно с това ще
доведе до натрупване на ценен първи професионален опит, необходим за заемане
на свободни работни места, заявени от работодатели.Повече подробности прочетете в Проекти и Програми