Нова стратегия за повишаване правомощията на хората с увреждания

Как може в Европа да се предоставят стоки и услуги по-достъпни за хората с увреждания?

Как могат хората с увреждания да упражняват своите граждански права, когато толкова много остават изолирани от обществото? Това са два от въпросите, разгледани от новата европейска стратегия за хората с увреждания на ЕС.

В изследвания, един от всеки шест души в ЕС смятат, че са с увреждания или дългосрочен здравословен проблем – това е около 80 милиона граждани. ЕС вярва, че тези хора имат право да живеят с достойнство, се ползват с равно третиране с останалата част от населението, живеят самостоятелно, и да вземе пълноценното и активно участие в обществото.

Законодателството на ЕС е за вече да се гарантира, че хората с увреждания да не бъдат дискриминирани на работното място. Предложението също са в процес на подготовка за разширяване на закрилата срещу дискриминация и извън работното място.

Независимо от факта, че техните права са залегнали в ЕС, така и националното законодателство, много хора с увреждания все още са изправени пред трудности в ежедневието си.

Те са средно по-бедните и по-социално изключени от останалите европейци. Те са по-вероятно да бъдат безработни и трябва да се справят с ограничен достъп до стоки и услуги като образование, здравеопазване, транспорт, жилищно строителство и технологии.

В опит да промени това положение, Комисията е приела една нова европейска стратегия за хората с увреждания, обхващащ годините 2010-2020.

Комисията иска стратегия, за да действа като катализатор, който може да даде сила на хората с увреждания, така че да могат да се радват на пълни права като граждани. Поради това определя набор от действия в осем ключови области, които са: достъпност; участие; равенство, работа, образование и обучение, социална защита, здраве, така и външни действия.

За да върви напред в тези области, стратегията е установила редица дейности за първите пет години.

Комисията ще обмисли изготвянето на Европейска хората с увреждания Закон през 2012 година. Тук целта ще бъде подобряване на достъпността на стоки, услуги и обществена инфраструктура чрез разработването на стандарти за достъпност, и чрез засилване на използването на обществени поръчки за закупуване достъпни стоки и услуги.

Усилията за подобряване на достъпа по този начин трябва да бъдат добри за икономиката и обществото. Пазарът на помощни средства в ЕС е на стойност около € 30 млрд. годишно. Голяма степен на стандартизация и достъп до целия ЕС пазар дава възможност за икономии от мащаба и ще помогне на фирмите да продават своите стоки и услуги, по-лесно през националните граници.

В допълнение, обществените поръчки , които включват изисквания за достъпност могат да направят публична инфраструктура, като например железопътни гари и съвет сгради, по-достъпни.

Тази стратегия ще  отговори на необходимостта да се гарантира, че програмите на ЕС се използват за подпомагане на хората с увреждания.

Европейският социален фонд и други финансови инструменти ще се очаква да продължи да подкрепя проекти за хора с увреждания. И Европейската комисия ще разработи политиките за образование и да отговарят на нуждите на младежите с увреждания, чрез своята нова програма „Младежта в движение“ инициатива.

В опит да се подобрят възможностите за заетост за хората с увреждания, стратегията определя времеви график за подобряване на събирането на данни и наблюдението и да се предложат нови начини за действие.

Правата на хората с увреждания трябва също така да бъде пътеводна светлина в областта на външните дейности на отношенията на ЕС, по-специално чрез процеса на разширяване и чрез програми за развитие.

Комисията също така е създала награда за година Сити в чест на европейски градове, които правят промени в градска среда с цел осигуряване на по-големи възможности за хората с увреждания.

Испанския град Авила стана първият носител на тази награда. Съдиите бяха впечатлени от начина, по който средновековен град като Ávila е по-добър достъп до обществени сгради, разработени на достъп до съоръженията на туризма и подобряване на възможностите за работа за хора с увреждания.

Наградата бе обявена на конференция на  „европейския ден на хората с увреждания“, която се проведе в Брюксел на 2 декември 2010 година.

Делегатите изследват опита на хората с увреждания във връзка с гражданството на ЕС, да учат и работят в чужбина, социалната сигурност и мобилност, както и достъп до свободно време и култура.

http:ec.europa.eusocialmain.jsplangId=en&catId=370&featuresId=128&furtherfeatures=yes