Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност

Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност.

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява първи конкурс за финансиране на проекти на тема:
Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност.
Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност или фирми, чиито собственици са подобни лица.
Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/.
Максимален размер на субсидията е до 15 000 лева.
Конкурсната документация можете да намерите в  Интернет страницата  http://ahu.mlsp.government.bg/
Проектите се подават на хартиен носител – в 5 екземпляра и електронен носител (формуляр и раздели I и II на бюджета) – в един екземпляр.
Срокът за представяне на проектите е 17,30 часа на 21.03.2011 год. в АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 21.03.2011 г.
Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73