Четиринадесети национален конкурс „Млади таланти” 2012 г.

Четиринадесети национален конкурс „Млади таланти” 2012 г.

МОМН обяви Четиринадесетия национален конкурс „Млади таланти” 2012 г.
Участието в конкурса се осъществява чрез подготовката на научноизследователски или иновационни проекти във всички науки, вкл. в социално-икономическите и хуманитарни науки, както и в следните научни направления: информационни и комуникационни технологии; приборостроене; биотехнологии, фармация; нови материали и нанотехнологии; екотехнологии и третиране на отпадъци; енергоспестяващи технологии и възобновяеми енергийни източници.
Проектите се подават в 1 екз. на български и 1 екз. на английски език и на електронен носител, или се изпращат по пощата на адрес:
гр. София – 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2А
Министерство на образованието, младежта и науката, Дирекция „Наука”
за Националния конкурс „Млади таланти”.