Интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.
Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Проектите се изготвят по методика съгласно чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания / ЗИХУ/ и чл. 20 от Правилника за прилагане на ЗИХУ.
1. По раздел IІ от методиката по чл.28, ал.2 от ЗИХУ /проекти със социална насоченост/:
– максимален размер на субсидията за проект : 40 000 лв.
– краен срок за подаване на проектите, не по-късно от 17:30 часа на 26.04.2011 г.