Пригодност за заетост? Мит или реалност?

Тренировъчен курс по личностно и професионално развитие на безработните младежи чрез не – формално образование, в съответствие с предложението на ЕДС и A1.1 на YIA програма

30-10 септември 2011 г., Бая Маре, Румъния

Тема на курса на обучение:
Новата Европейска стратегия „Инвестиране и за мобилизиране на нейния потенциал на младите хора“ носи нова насока в европейската младежка работа. Един от най-важните аспекти от него, за да се подобрят компетенциите на младите хора и тяхното личностно и професионално развитие чрез формалното образование, за да им даде по-добра възможност за намиране на работа .

Общата цел на курса на обучение:
Да обучи младежки лидери и младежки работници за подкрепа за личностно и професионално развитие на безработните младежи чрез не – формално образование с използването на YIA програмата – Дейност 2 ЕДС и Дейност 1.1 Международни младежки обмени и Дейност 4.3 Обучение и Youthpass процес като инструменти за разработка.

Цели на обучението на курса на обучение са:
– Да се повиши осведомеността по отношение на целите на новата европейска стратегия за младежта „Инвестиране и за мобилизиране на нейния потенциал“;
– Да опозная управление на проекти на ЕДС и обучение и международния младежки обмен, в съответствие с предложенията за действие 1.1

Кой може да участва в курса на обучение?
– Над 18 години и няма горна възрастова граница;
– Младежки работници и младежки лидери, пряко работещи с млади хора, които имат опит, работа с безработни или млади хора в неравностойно положение;
– Мотивиран да се даде възможност на младите хора в ежедневната работа с младежта главно акцент върху безработицата;
– Готови ли сте да вземат участие в целия курс на обучение;
– Организационна подкрепа за по-нататъшни дейности с младите хора;
– Да могат да общуват на английски.

повече информация , бланка  за участие можете да видите от тук