Агенцията за хората с увреждания обявява конкурс за финансиране на проекти на тема: Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност

Агенцията за хората с увреждания обявява конкурс за финансиране на проекти на тема: Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност

Агенцията за хората с
увреждания /АХУ/ обявява първи конкурс за финансиране на
проекти на тема:
Започване и развитие на
самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена
работоспособност/вид и степен на увреждане.
Участници в конкурса могат да
бъдат физически лица с
50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и
степен на увреждане или фирми, чиито собственици са подобни
лица.
Проектите се изготвят по Методика
съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона
за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с
чл. 31 от Закона за интеграция на хората с увреждания /
ЗИХУ/.
Максимален размер на
субсидията е до 15 000 лева.
Конкурсната документация
можете да намерите в тази Интернет страница.
Проектите се подават на
хартиен носител – в 4 /четири/ екземпляра и електронен
носител (формуляр и раздели I и II на бюджета) – в един
екземпляр.
Срокът за представяне на
проектите е 17,30 часа на 05.03.2012 год. в АХУ, ул.
“Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 или по пощата с
обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17,30 часа
на 05.03.2012 г.

Телефони за справка: 02/ 931
80 95, 832 90 73

Източник: Агенция за хората с увреждания ,  http://ahu.mlsp.government.bg