Доброволец-Черноморец

Доброволец-Черноморец

Това е проект за почистване на популярните неохраняеми плажове около Варна като се наблегне на една от най-популярните местности за плажуване и къмпигуване – Черноморец. Инициативата включва 20 млади доброволци на възраст между 15 и 29 години.

Цели и дейности, заложени в проекта

Основна цел на Доброволец-Черноморец е да подобри възможностите за социална интеграция на местни младежи чрез включването им в доброволчески дейности. Допълнително с дейностите по проекта се популяризира неформалното образование и доброволчеството като метод за придобиване на нови умения, надграждат се съществуващите практики за полагане и управление на доброволен труд в България, и се стимулира активно екологично поведение у младите хора.

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта 2011-2015, Подпрограма 3 Младежка доброволчество, администрирана от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. Съдържанието на настоящата брошура не отразява позицията на Национална програма за младежта 2011-2015 или НЦЕМПИ