Доброволческа вълна

Доброволческа вълна

Безработицата при младежите е един от най-големите проблеми, с които трябва да се справи съвремменното общество. Работодателите изискват умения и компетенции, които не винаги могат да се придобият от младежта по време на периода на тяхното формално образование. В сдружение ЗА ТЕБ вярваме, че чрез включване в програми за мобилност в чужбина и неформално обучение, младите хора могат да получат незаменима възможност за натрупване на опит, знания и умения, които да ги подкрепят в тяхната бъдеща професионална реализация.

Цели и задачи на ЕДС проекта

Ето защо с настоящия проект ние целим  да подкрепим придобиването на умения и компетенции от младежите с оглед на тяхното личностно развитие и пригодност за трудова реализация на европейския пазар на труда. Чрез планираните дейности повишаваме осведомеността и разбирането за други култури и страните на участниците и ги стимулираме да  участват активно в обществения живот и да развият чувство за европейско гражданство и идентичност.

Настоящият ЕДС проект подсилва полезните взаимодействия и преходи между формалното, неформалното образование, заетостта и предприемачеството и чрез него повишаваме международното измерение на партньорските организации, така че да са в състояние да предлагат дейности и програми , които по-добре отговарят на нуждите на хората в рамките и извън Европа.

Проект ”Доброволческа вълна” е  обмен между организации от Италия, Франция, Испания, Латвия, Литва, Полша България. Проектът включва 13 чуждестранни младежи, които участват в дългосрочна доброволческа служба във Варна, България. Всички те са млади хора които са завършили, или в края на формалното си образование, и които желаят да натрупат повече опит в сферата на своите професионални интереси и да придобият и подобрят своите умения и компетенции.

Младите доброволци се включват в дейности за свободното време на хора в неравностойно положение и риск,  образователни дейности, дейности за популяризиране на младежката мобилност и в частност мобилности по програма Еразъм +, както и консултиране на младежи за включване в такива, организиране на събития и популяризиране на дейностите на организациите. Основните теми на проекта са творчество и култура, работа с младежи и включване – равенство. Основните методи на работа са придобиване на умения чрез работа в екип, обучение по двойки, участие в неформални тренинзи, учене чрез правене.

Чрез този проект доброволците придобиват много нови знания и умения и се стимулира тяхното лично и професионално развитие. Ние формираме у тях чувство за антидискриминация, толерантност и разбиране на другите, и ги стимулираме да се замислят за европейското общество и неговите ценности, за своята роля като отговорни и активни граждани на настояща и бъдеща Европа. Хората, с които доброволците работят повишават уменията си за взаимодействие с хора от различен произход, разбират за живота и културата в други европейски страни, подобряват уменията си за комуникация на чужди езици, ще научават как младежите в чужбина се забавляват и учат, стават по -толерантни и преодолеват предразсъдъците си към други култури.

Очаквани резултати

Благодарение на Доброволческа вълна увеличаваме броя на доброволците във Варна и популяризирме доброволчеството на територията на града. Хората и организациите поне на местно ниво се запознават с възможностите на международната младежка активност и ролята на програма Еразъм+ в нея, което в дългосрочен план ще отвори нови перспективи за сътрудничество и инициативи в областта и ще привлече нови участници в програмата.

С проекта допринасяме и за развитието на толерантността и разбирането на различията, както и позитивната осведоменост за другите култури на обществото като цяло. Предизвикваме младите варненци (пък и не само) да се замислят за своята роля в Европа сега и утре, популяризираме принципите на Европейската политика като цяло. Допълнително стимулираме включването на нови идеи и предложения в досегашната работа на организациите и работата с младежи като цяло.

Партньорите ни на местно, национално и международно ниво, както и местната общност разбират как младежта може и се включва в инициативи със социален принос, как активното участие на младите хора и тяхното активно гражданство подпомага решаването на проблемите на младежта, разбират за позитивния ефект от доброволчеството. Така могат да се създадат нови възможности за сътрудничество между организации в Европейския съюз и извън него, и да се разпространят общо европейските цели и задачи в социалната област.

Създаваме и засилено партньорството между приемащи, координираща  и изпращащи организации, което в дългосрочен план се отразява на броя и качеството на техните бъдещи младежки проекти и допринася за подобряване капацитета им за работа с младежи.