Място ЗА ТЕБ

Място ЗА ТЕБ

През летните месеци, когато приключи учебната година , контактите на младежи с увреждания със свои връстници е ограничен. От досегашната си работа забелязахме, че чрез методите на изкуството лесно може да се създаде среда за социални контакти за тези младежи, както и възможности за младежта като цяло да придобие и развие меки умения, важни както за тяхната социална интеграция, така и за бъдещата им професионална реализация.

Защо го правим?

Сдружение ЗА ТЕБ работи от 2011 с младежи с умствени увреждания от семейна среда или такива настанени в институция. Тези младежи често живеят в изолация, като прекарват свободното си време в гледане на телевизия вкъщи. Особено голям е проблемът през летните месеци, когато приключи учебната година, тъй като срещите им с връстници са още по-ограничени. От работата си с младежи с увреждания забелязахме, че чрез методите на изкуството лесно може да се създаде среда за социални контакти за тези младежи, както и възможност да се срещнат с други свои връстници.

Допълнително за голяма част от младежите с увреждания творческите дейности имат от една страна терапевтичен характер, но и им дават възможност за придобиване на умения, които да подкрепят тяхната трудова реализация. Често поради невъзможност за включване в друга трудова дейност, добра възможност за реализация на младежите с уврежадне се явява изработката на творчески продукти – сувенири, картини, декорации и др. Често младите, а и не само, имат притеснения за комуникация с хора с увреждания, най-вече поради липсата на контакт с тях. Участието на младежи в неравностойно положение в дейности с други техни връстници помага да се развият сред младите умения като например комуникация, работа в екип, самостоятелност, толерантност и др.

Участници и продължителност на проекта

Този проект включва 20 младежи, от които 10 с умствени увреждания, които ще се включат в регулярни творчески ателиета за рисуване върху текстил и изящни и приложни изкуства. Ателиетата ще се провеждат за период от 10 седмици, а след техния край заедно с младежите ще се организира изложба на изработеното, за да се представи на широката общественост общата работа.

Дейности и програма

По време на проекта младежите ще бъдат активни участници и ще допринесат както за провеждане на творческите дейности, така и за подготовката на финалната изложба и разпространение на дейностите и резултатите от тяхната работа. В резултат на проекта очакваме участниците да повишат и подобрят уменията си за рисуване върху текстил, уменията и знанията си за изящни и приложни изкуства. Очакваме също те да повишат своите инициативност, толерантност и предприемачески умения, да подобрят социалните си умения и уменията си за комуникация, взаимодействие с хора от различен произход, организиране на събития.

След края на проекта всички желаещи ще имат възможност да продължат участието си в други дейности на организацията както като участници, така и като доброволци и съмишленици. ЗА ТЕБ ще оцени работата си, в резултат на което ще бъдат планирани нови дейности, които да отговарят на интересите на младежта. Възможно е някои от участниците да започнат самостоятелна творческа дейност, като използват придобитите умения.

Проектът ще се проведе на няколко етапа. Първоначално ще се организира подбор на участници, в резултата на което ще се включат 20 младежи (10 от тях с умствени увреждания) в дейности за свободното време. След подбора младежите ще участват в ателиета по рисуване върху текстил и приложни и изящни изкуства. Благодарение на дейностите ще повишим меките умения на младежите и по конкретно техните творчество, предприемчивост, умения за комуникация, взаимодействие с младежи от различен произход, толерантност и взаимопомощ, ще развием техните социални умения и инициатива.

След приключване на творческите ателиета заедно с младежите ще се подготви изложба, на която да се представят произведенията от дейността на ателиетата. Благодарение на изложбата и активното участие на младежите при нейната подготовка ние от една страна отново ще стимулираме техните инициатива и предприемчивост, а от друга ще дадем пример на обществото как младежта работи и твори съвместно.

Как ще измерим резултатите?

В края на проекта ще се проведе оценка на наученото от младежите, тяхната удовлетвореност от участието им и работата на екипа. По този начин ще получим обрана връзка както за наученото от младежта, така и за това как може да се подобри работата на екипа, какви нови дейности можем да подготвим , които да отговарят и на други нужди на участниците. По време на целия проект ще се провежда рекламна кампания благодарение на която да разпространим както информация за дейностите, така и положителния ефект върху младежите сред 10 000 млади хора и обществото в град Варна.