Младежки проект „Youth For Social Change“ във Варна

Youth For Social Change е младежки обмен, който се проведе във Варна между 27 хноември и 5 декември 2019 г.

Основни цели на младежкия обмен

Чрез проекта „Youth For Social Change“ (Младежта за социална промяна) адресирахме проблема с липса на достатъчната налична информация за социалното предприемачество и начина за стартиране на социално предприятие. Липсата на информация се признава като една от основните бариери пред младите да предприемат стъпки към създаване на подобно предприятие. Основните цели на този младежки обмен бяха да предостави на младите полезна информация за социалното предприемачество и предприемачеството като цяло и да повиши информираността им за социалните въпроси.

Освен това, това този младежки проект беше създаден с цел да предостави на участниците полезни умения и компетенции за създаване на социална компания и полезни инструменти за получаване на помощ и средства за това, както и да им помогне да придобият различни меки умения. Друга цел на проекта беше да насърчи европейското гражданство и активното участие сред самите участници, както и сред обществото в Испания, Грузия и България. Проектът постави специален акцент върху включването на хора в неравностойно положение, особено младежи с по-ниски доходи, образователни потребности или NEET (извън обучение образование или заетост).

Какви бяха дейностите по време на проекта?

В продължение на 9 дни 22 души от Испания, Грузия и България, които участваха в младежкия обмен, живееха и работиха заедно по темата за социалното предприемачество. Всяка държава имаше поне един участник, изправен пред ситуация в неравностойно положение, липса на образование, нисък социално-икономически произход или NEET. Всички участници имаха интерес към предприемачеството като цяло и към социалното предприемачество. Дейностите включват неформални методи на обучение като ролеви игри, игри за изграждане на екип, презентации, семинари, симулации, действия с местната общност, дискусии, демократично участие, сесии за размисъл.

Какви бяха резултатите от младежката борса?

В резултат на проекта участниците придобиха и подобриха вече съществуващите си умения в областта на социалното предприемачество. Те събраха информация за добрите практики, как да направят бизнес план, къде да намерят финансиране, как да го популяризират, какви са предизвикателствата и т.н. Те също така придобиха и подобриха много меки умения като общуване на английски език, общуване на майчин език и др. инициатива, математически умения, дигитални умения, културно осъзнаване, умения за знания, обучение за учене. Участващите организации се сдобиха с нови инструменти и методи на преподаване и опит в областта на социалното предприемачество. Те бяха в състояние да подобрят своите компетенции за организиране на младежки обмен, както и за работа с младежи в неравностойно положение.

Организациите, които работят с младежи в неравностойно положение, успяха да видят работата си от нова гледна точка и са сигурни, че ще включват нови методи в ежедневната си работа. Съответните им местни общности във Варна, Гандия, Зугдиди могат да получат информираност за ефекта от социалното предприемачество и как може да помогне за решаването на социалните предизвикателства. Това в дългосрочен план ще мотивира повече хора да започнат собствен социален бизнес, да бъдат по-активни граждани и да допринесат за решаването на днешните предизвикателства. Всички участници и техните организации получиха ценна информация за Еразъм + като цяло и неговата роля за образованието на младите хора и им беше предоставена възможност да популяризират информацията в своите страни. Това ще доведе до включване на повече хора като участници в програмата и разширяване на техните възможности.