Акция: Ти си промяната

 


С проект “Акция: Ти си промяната” си поставяме за основна цел да стимулираме активното участие на младежта в доброволчество и граждански инициативи. Доброволците ще се включат в дейности, които опитни и активни НПО и институции от Варна организират в подкрепа на местната общност.
По този начин ще развием у тях чувство за солидарност и ще ги мотивираме да се включат активно при решаването на обществени проблеми. Примера, който ще дадат участниците по европейски програми и граждански инициативи на местно ниво, както и планираните информационни кампании, ще повишат чувството за европейска идентичност у участниците и у местната общност, също така възпита и европейски ценности в обществото.


Цел на проекта

С проекта ще помогнем на младежта да придобие професионални и меки умения, нужни за тяхната бъдеща реализация, подкрепяйки тяхното бъдещо професионално и лично развитие. Ще дадем възможност на 10 млади хора, вкл. такива в неравностойно положение, и 4 НПО и образователни институции да участват в и организират дългосрочна доброволческа служба на национално ниво – възможност, която до скоро не е съществувала и предоставя на младежи и организации структура и нормативна рамка, сигурност, пълна ангажираност и ресурси за реализирането и. Ще предоставим на местни участници и организации възможност за доброволческа служба на национално ниво която е структурирана, спазва Европейски изисквания за качество и предоставя валидиране на придобитите умения от доброволците.

По време на проекта ще повишим информираността на местната общност и организации за възможностите на ЕКС и Еразъм+, силата на неформалното обучение, възможностите за местно и международно доброволчество. Също така ще повишим капацитета на младежи и организации на местно и национално ниво за участие в подобни проекти. В дългосрочен план ще привлечем нови участници в програмата, които да инициират както местни солидарни инициативи и доброволчество, така и европейски партньорски проекти за обмен и доброволчество. Накрая, но не на последно място ще покажем на обществото как чрез доброволчество може да се придобиват умения и да се отговаря на социални проблеми.

Планирани дейности

Доброволците ще се включат в дейности за свободното време на деца и младежи в риск (жертви на трафик и насилие, деца изведени от семействата си, хора с ниско ниво на образование и живеещи в бедност), младежки обучения, дейности за популяризиране на младежката мобилност и програма Еразъм +, събития на тема доброволчество и активно включване, организиране на спортни, младежки и културни събития, творчески ателиета, дейности в сферата на маркетинга и рекламата, фото и видео заснемане и обработка, дизайн и изграждане на спортно оборудване, международно сътрудничество. Заедно с доброволците ще се проведе и допълнителна дейност – информационна кампания в 6 училища и университети във Варна, на тема гражданско участие и доброволчество.

Кой ще участва?

Проектът включва 10 младежа от България, които ще положат 12 месечна доброволческа служба на Европейски Корпус за Солидарност във Варна, България която ще започне през Юни 2020. 4ма доброволци ще подкрепят Фондация СОС- семейства в риск, 4 Сдружение Алтернативно пространство, 1 Икономически Университет-Варна и 1 Сдружение ЗА ТЕБ.

В проекта са включени общо 4 местни организации – Сдружение ЗА ТЕБ, ИУ-Варна, Алтернативно пространство и Фондация Ес-О Ес семейства в риск. По време на проекта Сдружение За Теб ще поеме ролята на координатор и подкрепяща организация като гарантира за добрата подготовка на доброволците и качествено изпълнение на дейностите. ИУ-Варна, Алтернативно пространство и Фондация СОС – семейства в риск ще са в ролята на приемащи организации и ще осигурят е добри работни условия и подкрепа за изпълнение на задълженията на доброволците. Сдружение ЗА ТЕБ ще бъде посрещаща организация за 1 доброволец. Всички партньори ще се включат в разпространение на информацията за проекта и за постигнатите резултати. Всички ще се включат в организирането на допълнителна дейност. Във всяка партньорска организация има определени лица за координация на проекта и контакт, с които ще се поддържа редовна връзка. Всеки доброволец ще подпише споразумение за доброволен труд, в което всички страни ще потвърдят практическите договорености, обучителните резултати, правата и задълженията на всяка страна.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.