“Що е то доброволец и има ли почва у нас?”

С проект “Що е то доброволец и има ли почва у нас?” ние си поставяме за цел да стимулираме активното участие на младежта в инициативи в полза на обществото и в доброволчество на местно и национално ниво, да възпитаме у местната общност чувството за европейско гражданство и европейски ценности. С проекта ще подпомогнем младежта за придобиване на професионални и меки умения по неформален начин и по този начин ще подкрепим тяхното бъдещо професионално и лично развитие. Допълнително ще насърчим социалното включване и равните възможности на млади хора в неравностойно положение.

Цел на проекта

Ще предоставим на участници и организации възможност за доброволческа служба на национално ниво която е структурирана, спазва Европейски изисквания за качество и предоставя валидиране на придобитите умения от доброволците, също така ще повишим капацитета на организации на местно и национално ниво за участие в такива проекти.

По време на проекта ще повишим информираността на местната общност и организации за възможностите на европейски програми за младежта и в частност програма Европейски Корпус за Солидарност, силата на неформалното образование, възможностите за местно и международно доброволчество, възможностите за младежки солидарни инициативи. В дългосрочен план ще привлечем нови участници в програмата, които да изпълняват както местни солидарни инициативи и доброволчество, така и европейски партньорски проекти за обмен и доброволчество и ще подкрепим усилията за създаването на национална нормативна рамка за доброволчество.

Проекта ще включи и младежи в неравностойно положение като целта е те да придобият нови умения и знания, подкрепяйки прехода им от образование към заетост. Местните организации ще подобрят капацитета си за организиране на структурирана доброволческа дейност, работа по европейски проекти и работа с младежи.

Чрез проекта ще се повиши информираността и достъпа на младежи, младежки организации и местна общност за наличните възможности за организиране и участие в качествени европейски програми за солидарност и доброволчество, също така относно ролята на Европейски Корпус на Солидарност. Проекта ще помогне на доброволците да осъзнаят по-добре своята роля като отговорни и активни граждани на настояща и бъдеща Европа, ще ги подтикне да се замислят за европейското общество и неговите ценности, както и ще се стимулира толерантността и разбирането на различията у обществото като цяло. В дългосрочен план целта ни е да се синхронизират европейските стандарти за доброволчество, да се привлекат нови участници в бъдещите действията на програмата, да се създадат нови възможности за сътрудничество между организации в България, Европейския Съюз и Света и да се разпространят общоевропейските цели и задачи в социалната област.

Планирани дейности

Този проект включва 4 младежи от България, които ще положат 10 месечна доброволческа служба във Варна. Доброволците ще започнат службата си в началото на Февруари 2020 и ще приключат в края на 2020. 2 Сдружение Варна Европейска Младежка Столица и 2 Сдружение ЗА ТЕБ. Младите доброволци ще се включат в дейности за свободното време на деца и младежи в неравностойно положение(с увреждания и живеещи в бедност), дейности за неформално образование, дейности за популяризиране на младежката мобилност, както и консултиране на младежи за включване в такива, информационни кампании и събития на тема доброволчество и активно включване, организиране на младежки и културни събития, организиране на творчески ателиета, дейности в сферата на маркетинга и рекламата, проучвания на местни, национални и младежки политики, работа по международни проекти.

Кой ще участва?

Доброволците са на възраст между 18 и 30 г., мотивирани са да участват в предложените дейности и са открити за работата с различни хора от гледна точка на техния социален произход или етнос. Те имат интерес за работа с деца и младежи и желание за организиране на обществени събития. Доброволци в този проект са завършили своето образование или са в края от обучителния си цикъл и желаят да натрупат повече практически опит. Това са млади хора, чиито интереси са в следните направления – социални дейности и социален мениджмънт, психология, педагогика, младежки дейности и политики, медии и комуникация, изящни и приложни изкуства, музика и кино, работа с деца, неформално обучение, чужди езици, международни отношения, публична администрация, европеистика, управление на проекти, организиране на събития, култура и културен мениджмънт. Като един от доброволците ще бъде в неравностойно положение.

По време на проекта Сдружение ЗА ТЕБ ще поеме ролята на подкрепяща и координираща организация, която ще отговаря за подготовката на доброволците и организациите, ще гарантира качеството на доброволческия проект и постигането на заложените цели и резултати. ЗА ТЕБ ще осигури цялостната оценка на проекта, административно и финансово управление на проекта, както и ще има роля и на приемаща организация на 2 доброволци. Приемащите партньори са Сдружение Варна – Европейска Младежка Столица 2017, като в Сдружение ЗА ТЕБ също ще бъдат приети 2-ма доброволци. Двете организации ще отговарят за изпълнение на качествени доброволчески дейности и ще предоставят подкрепа за изпълнение на задачите на доброволците си. Партньорите ще участват в изпълнение на допълнителните дейности и провеждане на дейностите за видимост и разпространение на резултатите. В началото на проекта отношенията между всички страни ще се договорят в споразумения за дейности, също така ще бъдат сключени споразумения между партньорите за изпълнение на заложените дейности, допълнителното събитие и разпространение на резултатите. Комуникацията между всички заинтересовани страни ще става чрез електронна поща, лични срещи, телефон, поща.