“Що е то доброволец и има ли почва у нас?”

С проект “Що е то доброволец и има ли почва у нас?” ние си поставяме за цел да стимулираме активното участие на младежта в инициативи в полза на обществото и в доброволчество на местно и национално ниво, да възпитаме у местната общност чувството за европейско гражданство и европейски ценности. С проекта ще подпомогнем младежта за придобиване на професионални и меки умения по неформален начин и по този начин ще подкрепим тяхното бъдещо професионално и лично развитие. Допълнително ще насърчим социалното включване и равните възможности на млади хора в неравностойно положение.

Цел на проекта

Ще предоставим на участници и организации възможност за доброволческа служба на национално ниво която е структурирана, спазва Европейски изисквания за качество и предоставя валидиране на придобитите умения от доброволците, също така ще повишим капацитета на организации на местно и национално ниво за участие в такива проекти.

По време на проекта ще повишим информираността на местната общност и организации за възможностите на европейски програми за младежта и в частност програма Европейски Корпус за Солидарност, силата на неформалното образование, възможностите за местно и международно доброволчество, възможностите за младежки солидарни инициативи. В дългосрочен план ще привлечем нови участници в програмата, които да изпълняват както местни солидарни инициативи и доброволчество, така и европейски партньорски проекти за обмен и доброволчество и ще подкрепим усилията за създаването на национална нормативна рамка за доброволчество.

Проекта ще включи и младежи в неравностойно положение като целта е те да придобият нови умения и знания, подкрепяйки прехода им от образование към заетост. Местните организации ще подобрят капацитета си за организиране на структурирана доброволческа дейност, работа по европейски проекти и работа с младежи.

Чрез проекта ще се повиши информираността и достъпа на младежи, младежки организации и местна общност за наличните възможности за организиране и участие в качествени европейски програми за солидарност и доброволчество, също така относно ролята на Европейски Корпус на Солидарност. Проекта ще помогне на доброволците да осъзнаят по-добре своята роля като отговорни и активни граждани на настояща и бъдеща Европа, ще ги подтикне да се замислят за европейското общество и неговите ценности, както и ще се стимулира толерантността и разбирането на различията у обществото като цяло. В дългосрочен план целта ни е да се синхронизират европейските стандарти за доброволчество, да се привлекат нови участници в бъдещите действията на програмата, да се създадат нови възможности за сътрудничество между организации в България, Европейския Съюз и Света и да се разпространят общоевропейските цели и задачи в социалната област.

Планирани дейности

Този проект включва 4 младежи от България, които ще положат 10 месечна доброволческа служба във Варна. Доброволците ще започнат службата си в началото на Февруари 2020 и ще приключат в края на 2020. 2 Сдружение Варна Европейска Младежка Столица и 2 Сдружение ЗА ТЕБ. Младите доброволци ще се включат в дейности за свободното време на деца и младежи в неравностойно положение(с увреждания и живеещи в бедност), дейности за неформално образование, дейности за популяризиране на младежката мобилност, както и консултиране на младежи за включване в такива, информационни кампании и събития на тема доброволчество и активно включване, организиране на младежки и културни събития, организиране на творчески ателиета, дейности в сферата на маркетинга и рекламата, проучвания на местни, национални и младежки политики, работа по международни проекти.

Кой ще участва?

Доброволците са на възраст между 18 и 30 г., мотивирани са да участват в предложените дейности и са открити за работата с различни хора от гледна точка на техния социален произход или етнос. Те имат интерес за работа с деца и младежи и желание за организиране на обществени събития. Доброволци в този проект са завършили своето образование или са в края от обучителния си цикъл и желаят да натрупат повече практически опит. Това са млади хора, чиито интереси са в следните направления – социални дейности и социален мениджмънт, психология, педагогика, младежки дейности и политики, медии и комуникация, изящни и приложни изкуства, музика и кино, работа с деца, неформално обучение, чужди езици, международни отношения, публична администрация, европеистика, управление на проекти, организиране на събития, култура и културен мениджмънт. Като един от доброволците ще бъде в неравностойно положение.

По време на проекта Сдружение ЗА ТЕБ ще поеме ролята на подкрепяща и координираща организация, която ще отговаря за подготовката на доброволците и организациите, ще гарантира качеството на доброволческия проект и постигането на заложените цели и резултати. ЗА ТЕБ ще осигури цялостната оценка на проекта, административно и финансово управление на проекта, както и ще има роля и на приемаща организация на 2 доброволци. Приемащите партньори са Сдружение Варна – Европейска Младежка Столица 2017, като в Сдружение ЗА ТЕБ също ще бъдат приети 2-ма доброволци. Двете организации ще отговарят за изпълнение на качествени доброволчески дейности и ще предоставят подкрепа за изпълнение на задачите на доброволците си. Партньорите ще участват в изпълнение на допълнителните дейности и провеждане на дейностите за видимост и разпространение на резултатите. В началото на проекта отношенията между всички страни ще се договорят в споразумения за дейности, също така ще бъдат сключени споразумения между партньорите за изпълнение на заложените дейности, допълнителното събитие и разпространение на резултатите. Комуникацията между всички заинтересовани страни ще става чрез електронна поща, лични срещи, телефон, поща.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.