Младежи от Варна се включват в дългосрочна доброволческа инициатива през 2022!

 

доброволческа инициатива варна българия 2022

В продължение на година 11 доброволци ще подкрепят дейностите на различни организации в град Варна. Сдружение ЗА ТЕБ насърчи младежи на възраст между 18 и 30 години, които да развият професионални умения в разнообразни направления.  Доброволческата служба е по програма “Европейски корпус за солидарност”. 

Какви са доброволческите дейности, в които ще се включат?

Те са свързани с младежка работа, неформално обучение, социални дейности, спорт, култура и изкуство и международни отношения.

Къде ще бъдат доброволци участниците?

Фондация SOS Семейства в риск: Четирима от младежите ще съдействат за дейностите на организацията и ще подпомагат рискови групи.

Скейт клуб “Варна”: Трима доброволци ще организират събития в младежки център “Хале 3”. Ще се занимават и с фотография, видеозаснемане и видео обработка и създаване на съдържание за социалните медии и мрежи. 

Клуб по футбол на маса “Джа-Ра”: Един доброволец ще води тренировки за деца и младежи, ще поддържа комуникация с партньорите и ще подпомага популяризирането на дейностите. 

Икономически университет-Варна: Един младеж ще бъде ангажиран в отдел “Международно сътрудничество”. Там ще консултира студентите по програма “Еразъм+” и ще поддържа каналите в социалните мрежи, като ще отговаря и за съдържанието в блога на отдела. 

Сдружение ЗА ТЕБ: Един доброволец ще участва в комуникационния екип и ще популяризира възможностите по програма “Европейски корпус за солидарност” и младежката мобилност. А още един доброволец в неравностойно положение ще подкрепи дейностите на арт-социалната работилница Място ЗА ТЕБ и ще се включи в творческите ателиета за деца и младежи в неравностойно положение. 

Какви са целите на проекта?

Чрез проект номер 2021-1-BG01-ESC51-VTJ-000037606 ще бъде стимулирано активното включване на младежта в дейности по интереси и ще бъде подкрепен преходът от образование към заетост.  До края на годината доброволците ще се включат в дейности, които се базират на общоевропейски ценности – солидарност, толерантност, приемане на различията, равенство между половете, приобщаващ растеж и демокрация. Всички те ще бъдат участници в програма Европейски корпус за солидарност. Участието в европейски програми и граждански инициативи ще повиши чувството за европейска идентичност у участниците, но и у местната общност и ще цели да възпита европейски ценности в обществото.

Предстоят ли нови доброволчески и младежки проекти?

Да! За информация около предстоящи проекти следете сайта на сдружението, както и фейсбук страницата ни. До нови срещи!

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.