Пилотен проект по програма ЕКС за Дружество за ООН в България!

 

Дружеството за ООН в България (ДООНБ) е организация с нестопанска цел от гр. София. Мисията ѝ е да информира и обединява българската общност в подкрепа на целите, принципите и задачите на ООН, насочени към укрепване на международния мир и сигурност, развитието на разбирателството и сътрудничеството между народите, зачитането на основните права и свободи на човека. През ноември 2022, организацията приветства двама доброволци по програма Европейски корпус за солидарност.

В какви дейности ще се включат доброволците?

Доброволците ще бъдат ангажирани основно в областта на комуникацията и медиите. Те ще поддържат активна връзка с екипа на организацията на място, с партньори, с координаторите на клубовете за ООН в училищната мрежа на ДООНБ и ще подкрепят екипа в кореспонденция с младежи и други заинтересовани страни. Ще помогнат да се достигне до различни младежи чрез социалните медии и ще подкрепят екипа в различни административни задачи.

Чрез проекта, двамата доброволци ще усъвършенстват следните умения:

 • Създаване на съдържание за социални медии;
 • Поддържане на новинарска секция на уебсайта на организацията;
 • Проучване и работа с дигитални инструменти за младежка работа;
 • Развиване на различни канали за комуникация с младежи;
 • Подкрепа с административни задачи – работа с документи, архивиране, дигитализиране,
  изготвяне на документи с насоки от супервайзор;
 • Подкрепа при организиране на младежки събития и инициативи онлайн и офлайн, и
  тяхното разпространение;
 • Подкрепа с водене на входяща и изходяща кореспонденция с ученически и студентски
  клубове на ООН от страната и други младежки организации;

Чрез участието си, доброволците ще придобият ценен опит, знания и умения. Те ще научат за Организацията на обединените нации (ООН), нейните цели, структура и свързаните мрежи и инициативи. Ще развият умения за работа с дигитални инструменти и комуникационни канали, водене на официална кореспонденция, създаване на презентации и повишаване на грамотността по български и чужд език. Допълнително ще усъвършенстват създаването на кампании, инициативи и събития за млади хора. Ще се запознаят със структурата и принципите на работа на НПО с международна дейност и широка мрежа от национални партньорства. Не на последно място ще подобрят лични умения като самоорганизация, приоритизиране, управление на времето, инициативност и предприемчивост, креативност и комуникативност, толерантност.

С какво се занимава Дружеството за ООН в България?

До голяма степен, действията на ДООНБ се ръководят от Програмата на ООН за постигане на устойчиво развитие до 2030 г. чрез популяризирането и изпълнението на 17-те цели на ООН за устойчиво развитие. Основна цел за организацията е „да съдейства за
сплотяване на българската общественост в подкрепа на целите принципите и инициативите на Организацията на обединените нации. Да стимулира младежкото доброволчество и желанието на младежите да работят в полза на обществото“.

ДООНБ организира множество симулации на модела на ООН, публични кампании и специални събития в области на дейност на ООН като човешки права, устойчиво развитие, мир и сигурност. Редовно участва в различни международни проекти, обмени и форуми. Приоритет в дейността им е и лобирането за включване в официалните образователни програми на дисциплини като активно гражданство и права на човека.

Организацията работи за изграждане на глобални компетенции сред подрастващите и всички, които разбират значението на ученето през целия живот. С дейността си се стремят да представляват, защитават и развиват интересите и нуждите на младежта, като наблягат на образованието по правата на човека и подготвят младите хора да работят за други млади хора в различни ситуации и сфери на обществения живот.

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.