Често използвани и полезни за дейността на сдружение За Теб документи

PECS – СИСТЕМА ЗА КОМУНИКАЦИЯ ЧРЕЗ РАЗМЯНА НА СИМВОЛНИ КАРТИ

КЪДЕ И КАК ДА ТЪРСИМ РАБОТА

МОЛБА ЗА ЧЛЕНСТВО – ЗА ТЕБ

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

ОБЯВА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПРАВА НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

АНАЛИЗ НА ГРИЖАТА ЗА ВЪЗРАСНИ ХОРА

ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ ПРАВА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ЦЕНТЪРЪТ ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА

11 ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕЛИ ЗА МЛАДЕЖТА

 

Законова рамка

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА 1

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА 2

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ

ЗАКОН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

ЗАКОН ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА

ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯТА И ПРАВНИЯ СТАТУС НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

ЗАКОН ЗА МЛАДЕЖТА