Каква е...

Нашата мисия


Нашата мисия е да допринасяме за увеличаването на обмена между младежите в България и по целия свят, което води до междукултурно разбирателство, толерантност и позитивна промяна на лично и обществено ниво. Стремим се да подобрим живота на младите хора в неравностойно положение чрез включването им в различни проекти, дейности за свободното време, творчески ателиета,  младежки обмени и семинари както в България, така и в чужбина. 

Какви са...

Нашите ценности


В Сдружение ЗА ТЕБ силно вярваме в равните възможности и социалното приобщаване за всички млади хора, независимо от техните раса, пол, националност, етническа принадлежност, език, религия или друг статут. Смятаме, че правото на еднаква образователна възможност и правото на достоен и пълен живот на всеки млад човек, трябва да бъдат зачитани еднакво независимо от техния произход, финансов или социален статус.

Това са...

Нашите дейности


  1. Ние сме посрещаща и подкрепяща организация, акредитирана за работа в международни доброволчески и младежки проекти по програма Еразъм +.
  2. Организираме стажове по програма Еразъм + за студенти, които са в процес на завършване, на висше образование. Също така пишем проекти за международна професионална мобилност за профилирани училища от България и подкрепяме осъществяването им.
  3. Заедно с редица местни организации работим за осъществяването на нашите проекти за развитие на социалния, културен и спортен живот на Варна. Целта на тази съвместна работа е създаването на различни възможности за личностно и професионално развитие на младите хора.
  4. Подобряваме условията за включване в обществото на младежи в неравностойно положение, като ги ангажираме в проекти и дейности в областта на неформалното образование, продължаващото образование, кариерното развитие, предприемачеството и творческата работа.
  5. Управляваме малко пространство, наречено МЯСТО ЗА ТЕБ, където организираме творчески работилници за младежи в неравностойно положение. Повечето от участниците са с умствени увреждания, но имаме и местни младежи, които доброволно.„Мястото” също е домакин при провеждане на социални, културни и образователни събития и инициативи.
Нашият...

Правен статут


Сдружение ‘За Теб’ е регистрирано на 06.07.2009 г. от Варненски окръжен съд като юридическо лице с нестопанска цел. Вписано е в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна  дейност с № 20090908004/08.09.2009г.