Новини

2017-08-30

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

2017-07-24

Taste and share vol2 в “Място За Теб”

Кратко резюме на нашата среща Taste & Share на 18 юли :)

2017-06-21

Презентации за Европейска Доброволческа Служба и други възможности за младежка мобилнст по програма Еразъм + в Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ЕДС може би нещо какво ще промени вашият живот. Радваме се, че можем да споделяме информации между младежи във варненски училища.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Новини

2011-11-16

Конкурс за стипендианти за 2012 година на БНБ

Изисквания към кандидатите

За да имате право да участвате в конкурса и да получавате стипендия от БНБ е необходимо да сте български граждани, като към датата на кандидатстването за стипендия отговаряте на следните условия:
- да сте докторанти в редовна форма на обучение или студенти, обучаващи се в редовна форма за придобиване на образователно – квалификационна степен „магистър“ в акредитирани висши училища в страната или чужбина, с подходящи за БНБ специалности;
- студентите-магистри да имате среден успех от следването си към момента на кандидатстване най-малко много добър (4.50) или среден успех от завършена предходна образователна степен на висше образование най – малко много добър (4.50);
- да не сте служители на БНБ;
- да не сте роднини по права линия, съпрузи, роднини по съребрена линия до четвърта степен или роднини по сватовство до втора степен с членове на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ или с членове на Управителния съвет.

Кандидатстване

Необходимо е да подадете следните документи:
- мотивационно писмо;
- автобиография, в която се акцентира на научната активност на кандидата;
- документи от университетската администрация за записан семестър за ОКС „магистър” за текущата година и за успеха от следването до момента (уверение, академична справка) или заповед за зачисляване в докторантура за кандидатите докторанти;
- диплома за завършена предходна образователна степен на висше образование, в случай че се посочва среден успех от нея;
- декларация по образец;Изтегли от тук
- есе в обем до 5 стандартни страници по една от следните теми: 
Ползи и ограничения от въвеждането на фискално правило в България;
Фактори за икономически растеж в България;
Възможности и перспективи за развитие пред българската банкова система.

Документи можете да подавате в периода 1 ноември – 30 ноември 2011 г.:
На гише "Информация" в паричния салон на БНБ – София, от 8:30 до 15:45 ч. в работни дни.
С препоръчано писмо на адрес:
Българска народна банка,
пл. "Княз Александър І" № 1
София – 1000
гише "Информация"
за дирекция "Управление на човешките ресурси"
относно: "Конкурса за стипендианти на БНБ".

Кандидатите ще бъдат уведомени за резултата от конкурса до края на текущата година.

Предоставените от Вас лични данни и документи са защитени в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни.

Всички новини

 

Коментари:

Няма коментари.

 

Изпрати коментар: