Новини

2017-12-05

Професионалисти и студенти се срещнаха във Варна, за да обсъдят добрите практики в международните професионални мобилности.

“Сдружение ЗА ТЕБ” организира уъркшоп - “Международен трансфер на добри професионални практики”

2017-10-30

Младежки обмени, ЕДС и други неща...

Преди няколко дни имахте възможността да прочетете за младежкия обмен в Кранево, където накратко представихме участниците от Варна. Сега имате възможност да се запознаете с един от тях.

2017-10-05

"Пътуването върви по нови хоризонти" - изключителен Младежки Обмен в Кранево, България.

Миналата седмица Сдружение ЗА ТЕБ беше домакин на един чудесен международен младежки обмен, който се състоя в Кранево. Нашата доброволка Дариа се включи в проекта и сподели впечатленията си от него.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Новини

2011-11-16

Конкурс за стипендианти за 2012 година на БНБ

Изисквания към кандидатите

За да имате право да участвате в конкурса и да получавате стипендия от БНБ е необходимо да сте български граждани, като към датата на кандидатстването за стипендия отговаряте на следните условия:
- да сте докторанти в редовна форма на обучение или студенти, обучаващи се в редовна форма за придобиване на образователно – квалификационна степен „магистър“ в акредитирани висши училища в страната или чужбина, с подходящи за БНБ специалности;
- студентите-магистри да имате среден успех от следването си към момента на кандидатстване най-малко много добър (4.50) или среден успех от завършена предходна образователна степен на висше образование най – малко много добър (4.50);
- да не сте служители на БНБ;
- да не сте роднини по права линия, съпрузи, роднини по съребрена линия до четвърта степен или роднини по сватовство до втора степен с членове на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ или с членове на Управителния съвет.

Кандидатстване

Необходимо е да подадете следните документи:
- мотивационно писмо;
- автобиография, в която се акцентира на научната активност на кандидата;
- документи от университетската администрация за записан семестър за ОКС „магистър” за текущата година и за успеха от следването до момента (уверение, академична справка) или заповед за зачисляване в докторантура за кандидатите докторанти;
- диплома за завършена предходна образователна степен на висше образование, в случай че се посочва среден успех от нея;
- декларация по образец;Изтегли от тук
- есе в обем до 5 стандартни страници по една от следните теми: 
Ползи и ограничения от въвеждането на фискално правило в България;
Фактори за икономически растеж в България;
Възможности и перспективи за развитие пред българската банкова система.

Документи можете да подавате в периода 1 ноември – 30 ноември 2011 г.:
На гише "Информация" в паричния салон на БНБ – София, от 8:30 до 15:45 ч. в работни дни.
С препоръчано писмо на адрес:
Българска народна банка,
пл. "Княз Александър І" № 1
София – 1000
гише "Информация"
за дирекция "Управление на човешките ресурси"
относно: "Конкурса за стипендианти на БНБ".

Кандидатите ще бъдат уведомени за резултата от конкурса до края на текущата година.

Предоставените от Вас лични данни и документи са защитени в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни.

Всички новини

 

Коментари:

Няма коментари.

 

Изпрати коментар: