Новини

2018-07-06

Играй с нас!

Спортен клуб за хора с увреждания

2018-04-28

Проектът The European Gateway в действие: Млади български професионалисти на стаж в Бордо

Тази мобилност беше част от The European Gateway - проект, който има за цел да промени начина, по който професионалистите и младите хора търсят и провеждат стажове в чужбина.

2018-03-15

Четирима младежи от България споделят какво е да участваш в младежки обмен в чужбина

Нашите младежи бяха на едноседмичен обмен в Полша с тема фалшивите новини и как да ги разпознаваме.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Новини

2011-11-16

Конкурс за стипендианти за 2012 година на БНБ

Изисквания към кандидатите

За да имате право да участвате в конкурса и да получавате стипендия от БНБ е необходимо да сте български граждани, като към датата на кандидатстването за стипендия отговаряте на следните условия:
- да сте докторанти в редовна форма на обучение или студенти, обучаващи се в редовна форма за придобиване на образователно – квалификационна степен „магистър“ в акредитирани висши училища в страната или чужбина, с подходящи за БНБ специалности;
- студентите-магистри да имате среден успех от следването си към момента на кандидатстване най-малко много добър (4.50) или среден успех от завършена предходна образователна степен на висше образование най – малко много добър (4.50);
- да не сте служители на БНБ;
- да не сте роднини по права линия, съпрузи, роднини по съребрена линия до четвърта степен или роднини по сватовство до втора степен с членове на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ или с членове на Управителния съвет.

Кандидатстване

Необходимо е да подадете следните документи:
- мотивационно писмо;
- автобиография, в която се акцентира на научната активност на кандидата;
- документи от университетската администрация за записан семестър за ОКС „магистър” за текущата година и за успеха от следването до момента (уверение, академична справка) или заповед за зачисляване в докторантура за кандидатите докторанти;
- диплома за завършена предходна образователна степен на висше образование, в случай че се посочва среден успех от нея;
- декларация по образец;Изтегли от тук
- есе в обем до 5 стандартни страници по една от следните теми: 
Ползи и ограничения от въвеждането на фискално правило в България;
Фактори за икономически растеж в България;
Възможности и перспективи за развитие пред българската банкова система.

Документи можете да подавате в периода 1 ноември – 30 ноември 2011 г.:
На гише "Информация" в паричния салон на БНБ – София, от 8:30 до 15:45 ч. в работни дни.
С препоръчано писмо на адрес:
Българска народна банка,
пл. "Княз Александър І" № 1
София – 1000
гише "Информация"
за дирекция "Управление на човешките ресурси"
относно: "Конкурса за стипендианти на БНБ".

Кандидатите ще бъдат уведомени за резултата от конкурса до края на текущата година.

Предоставените от Вас лични данни и документи са защитени в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни.

Всички новини

 

Коментари:

Няма коментари.

 

Изпрати коментар: