Новини

2017-08-30

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

2017-07-24

Taste and share vol2 в “Място За Теб”

Кратко резюме на нашата среща Taste & Share на 18 юли :)

2017-06-21

Презентации за Европейска Доброволческа Служба и други възможности за младежка мобилнст по програма Еразъм + в Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ЕДС може би нещо какво ще промени вашият живот. Радваме се, че можем да споделяме информации между младежи във варненски училища.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Проекти и Програми

Доброволчество във Варна

Доброволчество във Варна


Младежката безработица е един от основните проблеми, с които трябва да се справи съвременното общество. Все по-често младите хора срещат трудности в трудовата си реализация след завършване на формалното си образование. Работодателите  често изискват трудов стаж, които младите нямат възможност да натрупат по време на обучението си. Предлагащите работа изискват умения и компетенции свързани с комуникация на чужд език, презентационни умения, умения за работа в екип, толерантност, комуникативни умения за работа с хора от различен произход и работа в междукултурна среда и др. Това са умения, които не винаги могат да се придобият от младите хора  по време на периода на тяхното формално образование.  Младежите в Европа изпитват и затруднения да започнат работа, защото не разполагат с релевантен опит.  В Сдружение ЗА ТЕБ вярваме, че чрез включване в програми за мобилност в чужбина и неформално обучение, младите хора могат да получат незаменима възможност за натрупване на опит, знания и умения, които да ги подкрепят в тяхната бъдеща професионална реализация. Ето защо с настоящият проект ние целим  да подкрепим придобиването на умения и компетенции от младежите с оглед на тяхното личностно развитие и пригодност за трудова реализация на европейския пазар на труда, да им помогнем да развият своите социални умения и умения за комуникация на чужд език. Чрез планираните дейности ще повишим осведомеността и разбирането за други култури и страни на участниците, ще ги стимулираме да  участват активно в обществения живот и да развият чувство за европейско гражданство и идентичност. Настоящият проект ще подсили полезните взаимодействия и преходи между формалното, неформалното образование, заетостта и предприемачеството и чрез него ще повишим международното измерение на партньорските организации, така че да са в състояние да предлагат дейности и програми, които по-добре отговарят на нуждите на хората в рамките и извън Европа. Проект ”Доброволчество във Варна” е обмен между организации от Германия, Португалия, Испания и България. Проектът включва пет чуждестранни младежи, които ще участват в дългосрочна доброволческа служба във Варна, България. Всички те са млади хора, които желаят да натрупат повече опит в сферата на своите професионални интереси и да придобият и подобрят своите умения и компетенции. Младите доброволци ще се включат в дейности за свободното време на хора в неравностойно положение и риск;  образователни и интеграционни дейности; артистични занимания за свободното време и помощ в училищната подготовка на деца и младежи; дейности за популяризиране на младежката мобилност и в частност мобилности по програма Еразъм +, както и консултиране на младежи за включване в такива; организиране на събития, подготовка на рекламни материали и популяризиране на дейностите на организациите. Основните теми на Проекта са младежката безработица, работа с младежи и включване, ромски малцинства. Основните методи на работа са придобиване на умения чрез работа в екип, обучение по двойки, участие в неформални тренинзи, учене чрез правене. Чрез този проект доброволците ще придобият много нови знания и умения и ще се стимулира тяхното лично и професионално развитие. Ще формираме у тях чувство за антидискриминация, толерантност и разбиране на другите, ще ги стимулираме да се замислят за европейското общество и неговите ценности, за своята роля като отговорни и активни граждани на настояща и бъдеща Европа. Хората, с които доброволците ще работят и повишат уменията си за взаимодействие с хора от различен етнос и произход, ще разберат за живота и културата в други европейски страни, ще подобрят уменията си за комуникация на чужди езици, ще научат как младежта в чужбина се забавлява и учи, ще станат по-толерантни и ще преодолеят предразсъдъците си към други култури.  Благодарение на “Доброволчество във Варна” ще увеличим броя на доброволците в града и ще промотираме доброволчеството на територията на му. Хората и организациите на местно ниво ще се запознаят с възможностите на международната младежка активност и ролята на програма Еразъм+ в нея, което в дългосрочен план ще отвори нови перспективи за сътрудничество и инициативи в областта и ще привлече нови участници в Програмата.  Партньори на местно, национално и международно ниво, както и местната общност ще разберат как младежта може и се включва в инициативи със социален принос, как активното участие на младите хора и тяхното активно гражданство подпомага решаването на проблемите на младежта, ще разберат за позитивния ефект от доброволчеството. Така могат да се създадат нови възможности за сътрудничество между организации в европейския съюз и извън него, да се разпространят общо европейските цели и задачи в социалната област.