Новини

2017-08-30

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

2017-07-24

Taste and share vol2 в “Място За Теб”

Кратко резюме на нашата среща Taste & Share на 18 юли :)

2017-06-21

Презентации за Европейска Доброволческа Служба и други възможности за младежка мобилнст по програма Еразъм + в Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ЕДС може би нещо какво ще промени вашият живот. Радваме се, че можем да споделяме информации между младежи във варненски училища.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Проекти и Програми

Доброволческа вълна

Безработицата при младежите е един от най-големите проблеми, с които трябва да се справи съвремменното общество. Работодателите изискват умения и компетенции, които не винаги могат да се придобият от младежта по време на периода на тяхното формално образование. В сдружение ЗА ТЕБ вярваме, че чрез включване в програми за мобилност в чужбина и неформално обучение, младите хора могат да получат незаменима възможност за натрупване на опит, знания и умения, които да ги подкрепят в тяхната бъдеща професионална реализация.

 

Ето защо с настоящия проект ние целим  да подкрепим придобиването на умения и компетенции от младежите с оглед на тяхното личностно развитие и пригодност за трудова реализация на европейския пазар на труда. Чрез планираните дейности повишаваме осведомеността и разбирането за други култури и страните на участниците и ги стимулираме да  участват активно в обществения живот и да развият чувство за европейско гражданство и идентичност.

 

Настоящият проект подсилва полезните взаимодействия и преходи между формалното, неформалното образование, заетостта и предприемачеството и чрез него повишаваме международното измерение на партньорските организации, така че да са в състояние да предлагат дейности и програми , които по-добре отговарят на нуждите на хората в рамките и извън Европа.

 

Проект ”Доброволческа вълна” е  обмен между организации от Италия, Франция, Испания, Латвия, Литва, Полша България. Проектът включва 13 чуждестранни младежи, които участват в дългосрочна доброволческа служба във Варна, България. Всички те са млади хора които са завършили, или в края на формалното си образование, и които желаят да натрупат повече опит в сферата на своите професионални интереси и да придобият и подобрят своите умения и компетенции. 

 

Младите доброволци се включват в дейности за свободното време на хора в неравностойно положение и риск,  образователни дейности, дейности за популяризиране на младежката мобилност и в частност мобилности по програма Еразъм +, както и консултиране на младежи за включване в такива, организиране на събития и популяризиране на дейностите на организациите. Основните теми на проекта са творчество и култура, работа с младежи и включване - равенство. Основните методи на работа са придобиване на умения чрез работа в екип, обучение по двойки, участие в неформални тренинзи, учене чрез правене.

 

Чрез този проект доброволците придобиват много нови знания и умения и се стимулира тяхното лично и професионално развитие. Ние формираме у тях чувство за антидискриминация, толерантност и разбиране на другите, и ги стимулираме да се замислят за европейското общество и неговите ценности, за своята роля като отговорни и активни граждани на настояща и бъдеща Европа. Хората, с които доброволците работят повишават уменията си за взаимодействие с хора от различен произход, разбират за живота и културата в други европейски страни, подобряват уменията си за комуникация на чужди езици, ще научават как младежите в чужбина се забавляват и учат, стават по -толерантни и преодолеват предразсъдъците си към други култури.


Благодарение на Доброволческа вълна увеличаваме броя на доброволците във Варна и популяризирме доброволчеството на територията на града. Хората и организациите поне на местно ниво се запознават с възможностите на международната младежка активност и ролята на програма Еразъм+ в нея, което в дългосрочен план ще отвори нови перспективи за сътрудничество и инициативи в областта и ще привлече нови участници в програмата.

 

С проекта допринасяме и за развитието на толерантността и разбирането на различията, както и позитивната осведоменост за другите култури на обществото като цяло. Предизвикваме младите варненци (пък и не само) да се замислят за своята роля в Европа сега и утре, популяризираме принципите на Европейската политика като цяло. Допълнително стимулираме включването на нови идеи и предложения в досегашната работа на организациите и работата с младежи като цяло.

 

Партньорите ни на местно, национално и международно ниво, както и местната общност разбират как младежта може и се включва в инициативи със социален принос, как активното участие на младите хора и тяхното активно гражданство подпомага решаването на проблемите на младежта, разбират за позитивния ефект от доброволчеството. Така могат да се създадат нови възможности за сътрудничество между организации в Европейския съюз и извън него, и да се разпространят общо европейските цели и задачи в социалната област.

 

Създаваме и засилено партньорството между приемащи, координираща  и изпращащи организации, което в дългосрочен план се отразява на броя и качеството на техните бъдещи младежки проекти и допринася за подобряване капацитета им за работа с младежи.