Новини

2017-08-30

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

2017-07-24

Taste and share vol2 в “Място За Теб”

Кратко резюме на нашата среща Taste & Share на 18 юли :)

2017-06-21

Презентации за Европейска Доброволческа Служба и други възможности за младежка мобилнст по програма Еразъм + в Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ЕДС може би нещо какво ще промени вашият живот. Радваме се, че можем да споделяме информации между младежи във варненски училища.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Проекти и Програми

Приготви се! Варна Европейска Младежка Столица 2017!

                                                                   


 

 

 

 

 

 

В сдружение ЗА ТЕБ вярваме, че чрез включване в програми за мобилност в чужбина и неформално обучение, младите хора могат да получат незаменима възможност за натрупване на опит, знания и умения, които да ги подкрепят в тяхната бъдеща професионална реализация. За да бъде една доброволческа служба ползвотворна за всички участници, партньорите и техните служители трябва да умеят да предоставят качествена подкрепа на своите доброволци според техните специфични нужди, дейностите, в които участват и страната, в която полагат труд.

 

Ето защо с този проект целим  да подкрепим придобиването на умения и компетенции от младежите с оглед на тяхното личностно развитие и пригодност за успешна реализация на пазара на труда. Чрез планираните дейности ще повишим осведомеността и разбирането за други култури и страни на участниците, и ще стимулираме доброволците да  участват активно в обществения живот и да развият чувство за европейско гражданство и идентичност. Проектът ще подсили полезните взаимодействия и преходи между формалното, неформалното образование, заетостта и предприемачеството и чрез него ще повишим капацитета  и международното измерение на партньорските организации, така че да са в състояние да предлагат дейности и програми , които по-добре отговарят на нуждите на младите в рамките и извън Европа.

 

Проектът Приготви се! Варна Европейска Младежка Столица 2017! е  обмен между организации от Франция, Испания, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Германия, Норвегия, Русия и  България. Проектът включва 14 чуждестранни младежи, които ще участват в дългосрочна доброволческа служба във Варна, България и 1 млад човек, който ще бъде доброволец в Русия. Основните теми са творчество и култура, работа с младежи и достъп за хора в нерваностойно положение. Основните методи на работа са работа в екип, обучение по двойки, участие в неформални обучения, учене чрез правене, ролеви игри, дискусии, презентации, работни срещи и посещения.

 

Местните партньори, които ще посрещнат чуждестранните доброволци в проекта са Алианс Франсез Варна, Икономически университет Варна, Фондация СОС Семейства в риск, сдружение "Варна 2017 - Европейска младежка столица", сдружение Алтернативно пространство, а двама от доброволците ще се присъединят към екипа на сдружение ЗА ТЕБ. Младежите ще се включат в дейности за свободното време на хора в неравностойно положение, образователни дейности, дейности за популяризиране на младежката мобилност и програма Еразъм +, организиране на събития и популяризиране на дейностите на партньорските организации.

 

Доброволците ще придобият нови знания и умения и ще се стимулира тяхното лично и професионално развитие. Ще формираме у тях чувство за антидискриминация, толерантност и разбиране на другите, ще ги стимулираме да се замислят за европейското общество и неговите ценности, за своята роля като отговорни и активни граждани. Тези, с които участниците ще работят и ще се срещнат ще повишат уменията си за взаимодействие с хора от различен произход, ще разберат за живота и културата в други европейски страни, ще подобрят уменията си за комуникация на чужди езици, ще научат как младежта в чужбина се забавлява и учи, ще станат по-толерантни и ще преодолеят предразсъдъците.

 

Благодарение на Приготви се! Варна ЕМС 2017! ще увеличим броя на доброволците във Варна и ще промотираме както местното, така и международното доброволчество. Хората и организациите, поне на местно ниво, ще се запознаят с възможностите на международната младежка активност и ролята на програма Еразъм+ в нея, което в дългосрочен план ще отвори нови перспективи за сътрудничество и инициативи в областта и ще привлече нови участници в програмата.

 

С проекта ще допринесем и за развитието на толерантността и разбирането на различията, както и позитивната осведоменост за другите култури на обществото като цяло и ще накара и младите варненци (а и не само) да се замислят за своята роля в Европа сега и утре, ще се популяризират принципите на Европейската политика като цяло. Допълнително ще стимулираме включването на нови идеи и предложения в досегашната работа на организациите и работата с младежи като цяло. Партньори на местно, национално и международно ниво, както и местната общност ще разберат как младежта може и се включва в инициативи със социален принос, как активното участие на младите хора и тяхното активно гражданство подпомага решаването на проблемите на младежта, ще разберат за позитивния ефект от доброволчеството.

 

Така ще се създадат нови възможности за сътрудничество между организации в Европейския съюз и извън него и ще се разпространят общоевропейските цели и задачи в социалната област. Ще бъде създадено и засилено партньорството между включените организации, което в дългосрочен план ще се отрази на броя и качеството на техните бъдещи младежки  проекти и ще допринесе за подобряване капацитета им.