Новини

2018-07-06

Играй с нас!

Спортен клуб за хора с увреждания

2018-04-28

Проектът The European Gateway в действие: Млади български професионалисти на стаж в Бордо

Тази мобилност беше част от The European Gateway - проект, който има за цел да промени начина, по който професионалистите и младите хора търсят и провеждат стажове в чужбина.

2018-03-15

Четирима младежи от България споделят какво е да участваш в младежки обмен в чужбина

Нашите младежи бяха на едноседмичен обмен в Полша с тема фалшивите новини и как да ги разпознаваме.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Проекти и Програми

Приготви се! Варна Европейска Младежка Столица 2017!

                                                                   


 

 

 

 

 

 

В сдружение ЗА ТЕБ вярваме, че чрез включване в програми за мобилност в чужбина и неформално обучение, младите хора могат да получат незаменима възможност за натрупване на опит, знания и умения, които да ги подкрепят в тяхната бъдеща професионална реализация. За да бъде една доброволческа служба ползвотворна за всички участници, партньорите и техните служители трябва да умеят да предоставят качествена подкрепа на своите доброволци според техните специфични нужди, дейностите, в които участват и страната, в която полагат труд.

 

Ето защо с този проект целим  да подкрепим придобиването на умения и компетенции от младежите с оглед на тяхното личностно развитие и пригодност за успешна реализация на пазара на труда. Чрез планираните дейности ще повишим осведомеността и разбирането за други култури и страни на участниците, и ще стимулираме доброволците да  участват активно в обществения живот и да развият чувство за европейско гражданство и идентичност. Проектът ще подсили полезните взаимодействия и преходи между формалното, неформалното образование, заетостта и предприемачеството и чрез него ще повишим капацитета  и международното измерение на партньорските организации, така че да са в състояние да предлагат дейности и програми , които по-добре отговарят на нуждите на младите в рамките и извън Европа.

 

Проектът Приготви се! Варна Европейска Младежка Столица 2017! е  обмен между организации от Франция, Испания, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Германия, Норвегия, Русия и  България. Проектът включва 14 чуждестранни младежи, които ще участват в дългосрочна доброволческа служба във Варна, България и 1 млад човек, който ще бъде доброволец в Русия. Основните теми са творчество и култура, работа с младежи и достъп за хора в нерваностойно положение. Основните методи на работа са работа в екип, обучение по двойки, участие в неформални обучения, учене чрез правене, ролеви игри, дискусии, презентации, работни срещи и посещения.

 

Местните партньори, които ще посрещнат чуждестранните доброволци в проекта са Алианс Франсез Варна, Икономически университет Варна, Фондация СОС Семейства в риск, сдружение "Варна 2017 - Европейска младежка столица", сдружение Алтернативно пространство, а двама от доброволците ще се присъединят към екипа на сдружение ЗА ТЕБ. Младежите ще се включат в дейности за свободното време на хора в неравностойно положение, образователни дейности, дейности за популяризиране на младежката мобилност и програма Еразъм +, организиране на събития и популяризиране на дейностите на партньорските организации.

 

Доброволците ще придобият нови знания и умения и ще се стимулира тяхното лично и професионално развитие. Ще формираме у тях чувство за антидискриминация, толерантност и разбиране на другите, ще ги стимулираме да се замислят за европейското общество и неговите ценности, за своята роля като отговорни и активни граждани. Тези, с които участниците ще работят и ще се срещнат ще повишат уменията си за взаимодействие с хора от различен произход, ще разберат за живота и културата в други европейски страни, ще подобрят уменията си за комуникация на чужди езици, ще научат как младежта в чужбина се забавлява и учи, ще станат по-толерантни и ще преодолеят предразсъдъците.

 

Благодарение на Приготви се! Варна ЕМС 2017! ще увеличим броя на доброволците във Варна и ще промотираме както местното, така и международното доброволчество. Хората и организациите, поне на местно ниво, ще се запознаят с възможностите на международната младежка активност и ролята на програма Еразъм+ в нея, което в дългосрочен план ще отвори нови перспективи за сътрудничество и инициативи в областта и ще привлече нови участници в програмата.

 

С проекта ще допринесем и за развитието на толерантността и разбирането на различията, както и позитивната осведоменост за другите култури на обществото като цяло и ще накара и младите варненци (а и не само) да се замислят за своята роля в Европа сега и утре, ще се популяризират принципите на Европейската политика като цяло. Допълнително ще стимулираме включването на нови идеи и предложения в досегашната работа на организациите и работата с младежи като цяло. Партньори на местно, национално и международно ниво, както и местната общност ще разберат как младежта може и се включва в инициативи със социален принос, как активното участие на младите хора и тяхното активно гражданство подпомага решаването на проблемите на младежта, ще разберат за позитивния ефект от доброволчеството.

 

Така ще се създадат нови възможности за сътрудничество между организации в Европейския съюз и извън него и ще се разпространят общоевропейските цели и задачи в социалната област. Ще бъде създадено и засилено партньорството между включените организации, което в дългосрочен план ще се отрази на броя и качеството на техните бъдещи младежки  проекти и ще допринесе за подобряване капацитета им.