Новини

2017-08-30

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

2017-07-24

Taste and share vol2 в “Място За Теб”

Кратко резюме на нашата среща Taste & Share на 18 юли :)

2017-06-21

Презентации за Европейска Доброволческа Служба и други възможности за младежка мобилнст по програма Еразъм + в Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ЕДС може би нещо какво ще промени вашият живот. Радваме се, че можем да споделяме информации между младежи във варненски училища.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Проекти и Програми

Проект SATURN

Името “SATURN”е абревиатура на “Social Advice, Return and Support Networking Project for the Ukraine”(социални консултации, връщане и партньорски проект за подкрепа на Украйна) , каквито са и задачите и целите на проекта. Времето за изпълнение на този пилотен проект е 24 месеца и започва през Декември 2007 г. Реализацията му е задача, обхваната в сътрудничеството на Украйна и четири европейски страни-партньори: Германия, Полша, Румъния и България. Той е насочен към украинските имигранти, които пребивават законно или незаконно в четирите страни, упоменати по-горе и които желаят да се завърнат в страната си на произход. Това включва например жертвите на трафика на хора, трудовите имигранти, хора без виза или с изтекъл срок на визата, възрастни и болни хора, непридружени малолетни и непълнолетни. Допълнителна целева група на проекта се състои от нелегални имигранти в Украйна, а именно транзитни бежанци и бежанци спрени на външната граница на ЕС, вътрешни имигранти от други държави от ОНД и хора от Украйна, които желаят да мигрират. 
Проектът е фокусиран върху разпространението и прилагането на доброволното завръщане, както и подкрепа за завърналите се украинци за социална и икономическа реинтеграция в страната на произход. Затова програмата не включва само индивидуални и поверителни консултации, но и начална финансова помощ, средства за професионална квалификация или по-нататъшно обучение.
Международното и регионално партньорство е необходимо за координирано и успешно прилагане на връщане на имигрантите и управление на реинтеграцията им . Следователно, проектът е насочен към развитието на международната мрежа между различните обществени структури , неправителствения сектор и научните институции във всички страни партньори.
За да се усъвършенства общото знание на всички участници за проблемите и възможностите за връщане на имигранти , е въведена широка ПР програма под формата на доклади, бюлетини, статии в печатни медии, както и присъствие в интернет. Освен това, семинари за обучение и организиране на кръгли маси по темата за миграцията са организирани за социални работници и заинтересованите страни. Ето защо, този проект също е проектиран като спешно необходима учебна програма за разнообразни и ориентирани към търсене на решения хуманитарни процеси.


В днешната икономическа ситуация, услугите по проект " SATURN " са от първостепенно значение, особено за населението в селските райони, основната целева група на проекта. Съществуването на селското население в голяма степен се базира на средствата за препитание, тъй като пенсиите и заплатите обикновено са толкова ниски, че не могат да се сравняват с нарастващите разходи за живот. Поради икономическата трансформация след разпадането на Съветския съюз и съпътстващия спад на икономическата ситуация, натискът за трудовата имиграция породена от бедността расте. В голяма част от случаите срещу определена сума пари , желаещите да работят в чужбина могат да получат легална работна виза издадена с помощта даден работодател . В много от случаите обаче имигрантите се озовават в неприятна ситуация тъй като работодателят не се появява или няма нужда от толкова работници . Много често трудовите имигранти остават на улицата с изтекла виза, без средства за финансиране на тяхното връщане и високи дългове . Онези, които си намеря работа все пак често са платени по-ниско от договорената заплата и средствата им са достатъчни само за покриване на ежедневните им нужди. От такава или подобна ситуация, до сега 115 украинци от Полша, 42 от Германия, 28 от Румъния и 2 от България ( Октомври 2009 г.) се завърнаха с помощта на проект " SATURN " и бяха подкрепени за тяхната социална и професионална реинтеграция в Украйна..


Проектът предлага множество услуги и включва всички важни области на живота. След включване в проекта, всеки връщащ се получава първоначална парична помощ достатъчна за издръжка през първите три месеца след завръщането и за покриване на разходите за липсващите документи или за покриване на текущи задължения, породени от разходите за получаване на документи за пътуване в чужбина, или дори преди заминаването. Всеки върнал се чрез Проект SATURN получи първоначална помощ, а 13% от тях и допълнителни плащания.

В 40 случая, съществуваше желанието за създаване на собствени средства за препитание. След анализ на приложените бизнес планове и разговор с основателите, една трета (13) от бизнес идеите, бяха приети и подкрепени с финансови средства. Най-важният аргумент за приемането им са специфичните знания, опит и умения на всеки кандидат, както и мотивацията им за работа. Положително бяха оценени и актуалността на идеята, възможностите за успешно прилагане, реалистични изчисления на разходите, както и перспективите за развитие и растеж на предприятието. Одобрените кандидати получиха плащания в съответствие с техните изисквания и обема на своето предприятие. Сумата включва такси за фирмена регистрация, необходимо оборудване, както и текущи и фиксирани разходи до получаване на първия доход.

Около 7% отвърналите се получиха допълнително медицинско обслужване в допълнение към първоначалната помощ. Тъй като медицинска помощ се превърна в лукс в Украйна, не всеки може да си го позволява повече. В клиниките, не само медицинските грижи, но също така и медикаментите, инструментите и дори спалното бельо трябва да се заплащат от пациента. Поради това бе решено да се наеме медицински консултант по проекта и да се покрият медицинските услуги за нуждаещите се. С помощта на консултанта , пациентите могат да се свържат с лекари-специалисти и да получат правилни диагнози. Това е необходимо, тъй като в някои от случаите пациентите са пострадали от неправилни диагнози и неправилно лечение в миналото. Част от разходите за лечение се предоставят от проект " SATURN ".

В сътрудничество с имигрантския център в Одеса, проекта включи и други помощни средства освен съветите за завръщащите се - подкрепа за решаването на редица социални предизвикателства, психотерапевтична помощ, консултации по правни въпроси, подслон и подкрепа за намиране на работа, квалификационни обучения .