Новини

2017-08-30

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

Международен младежки обмен за младежи с увреждания „Пътешестието продъжава към нови хоризонти“

2017-07-24

Taste and share vol2 в “Място За Теб”

Кратко резюме на нашата среща Taste & Share на 18 юли :)

2017-06-21

Презентации за Европейска Доброволческа Служба и други възможности за младежка мобилнст по програма Еразъм + в Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия

ЕДС може би нещо какво ще промени вашият живот. Радваме се, че можем да споделяме информации между младежи във варненски училища.

Всички новини

Анкета

От къде се информирате за безплатните услуги за хора с увреждания?

От познати и приятели
20.0%
От медиите
0%
От интернет
40.0%
От Дирекция социално подпомагане
40.0%
Не знаех,че има безплатни услуги
0%

Предишни анкети

Проекти и Програми

Проект „Моята мотивация за нашата реализация ” 01.08.2010 г.

В период на финансова криза все повече и повече хора остават без работа . Работодателите повишават още повече критериите си към работната ръка която ще наемат. Но дори и при нормални условия за младежите е трудно да стартират своята професионална реализация , поради едно от основните изисквания на работодателите – а именно трудов стаж и опит.
Една от най-силно засегнатите групи младежи, са младежите с увреждания . Много рядко работодателите са склонни да наемат такъв тип работна ръка .Недостатъчното предлагане на работни места за хора с увреждания и трудностите при започване на работа оказва чувствително влияние върху нагласите на тези младежи , занижава тяхната самооценка , и ги демотивира да търсят работа. Тази недостъпност до трудова реализация води и до тяхната социална изолация и изключване от обществото .

Ето защо ние си поставяме за цел да стимулираме 18 младежи да търсят работа , вярвайки в собствените си възможности и сили , да ги научим да представят себе си пред бъдещите работодатели , да ги насочим къде и как да търсят работа .
Целим , чрез предоставяне на възможност на двама младежи с увреждания да натрупат опит в сферата на директния маркетинг, да подобрим техните възможности за по-нататъшна реализация. Чрез тяхната работа ще ангажираме и вниманието на работодателите към младежите с увреждания. По такъв начин ще стимулираме работодателите да разкрият повече стажантски позиции и да предоставят възможност на поне 1/3 от участниците в проекта да натрупат професионален опит .

Целевата група на проекта са младежи в неравностойно социално положение , а именно младежи с 50% и повече увреждания , които към момента на проекта са безработни, имат завършено минимум основно образование и са на възраст между 18-35г.
Друга целева група по проекта са работодатели от различни сфери на дейност, на местно и национално ниво. Всички те могат да предоставят възможност за стаж и работа на младежи в неравностойно положение, в зависимост от тяхната квалификация .

Предвижданите дейности включват :

Мотивационен тренинг – В тази дейност е заложен модул, който е разделен на два етапа:
1етап –Той ще се извършва от специалист-психолог, В този етап 18 - те младежи от целевата група по проекта, ще бъдат разделени на групи, ще бъде направен тренинг за запознаване един с друг и ще се създаде подходящата атмосфера за работа в групите .След което работата ще бъде насочена към придобиване на знания и умения за поведение на интервю за работа: структуриране на отговор при задаване на въпроси, облекло, поведение, език на тялото, етикет. Продължителност на 1 етап: 3 дни по 4 учебни часа.
2 етап – Тази дейност включва запознаване на участниците с изискванията и критериите за изготвяне на автобиография и мотивационно писмо. Ще се предостави актуална информация къде и как участниците да търсят работа, а именно сайтове за подбор на персонал , агенции за подбор на персонал , мерки за заетост , национални и международни програми за стажуване. Също така ще бъдат разгледани важни моменти за правата на всеки при встъпване в трудово правни взаимоотношения. Продължителност 3 дни по 4 учебни часа .

Директен маркетинг – Ще се наемат двама стажанти от участниците в проекта . Тяхната работа ще е насочена към работодатели , като чрез средствата на директния маркетинг те ще целят промяна в нагласите им, осигуряване на възможност за стажове и прием на работа на младежи с увреждания, разработване на интернет портал за търсене и предлагане на работа. Като неразделна част от тази дейност е и популяризирането на проекта сред работодатели , институции и НПО , ангажирани с проблемите на младежите , както и в интернет пространството. Продължителност 3 месеца.

След приключване на проекта се очаква участниците да повишат мотивацията си за търсене на работа и придобиване на нови умения за по-успешна трудова реализация. Те ще бъдат по-добре информирани къде и как да търсят работа и как да се представят пред работодателите, което ще повиши възможностите им за успешно включване в пазара на труда. Двама от участниците в обучението ще се включат активно в дейностите по проекта и ще натрупат опит в сферата на директния маркетинг. Ще се информират минимум 3000 работодатели за възможностите за наемане на младежи с увреждания. Ще се установи доколко квалификацията на младежите отговаря на изискванията на работодателите и ще се създаде база за стартиране на квалификационни курсове. Ще се стимулира социалната отговорност на корпоративния сектор и разкриването на стажантски позиции за хора с увреждания. В резултат на създадените контакти по време на проекта ще се разработи и популяризира вече съществуващ интернет портал за търсене и предлагане на работа , където младежи с увреждания и работодатели ще установяват връзка .


Набираме желаещи младежи за включване в Проекта!