Започва нов доброволчески проект в „Слънчева къща“

 

С радост обявяваме стартирането на нов проект в Слънчева къща! Слънчева къща, която е комплекс за социални услуги, принадлежащ на Сдружение „Семен център – Мария“, започва своята нова и вълнуваща инициатива. Проектът, с регистрационен номер № 2023-1-BG01-ESC51-VTJ-000124373, ще включва мобилност от януари 2024 до януари 2025.

В дневен център “Слънчева къща” се провеждат инициативи, насочени към подпомагане на развитието на нови умения у хора с увреждания. Предоставя се подкрепа за насърчаване на активности в техните свободни часове, участие в срещи с други младежи и подпомагане на тяхната професионална реализация. Доброволците организират занимания за клиентите, като поставят акцент не само върху запълването на техните свободни часове, а върху активното развитие на техните умения. Избират се дейности, които насърчават личен и професионален растеж. Такива включват:

 • Активни игри на открито, помагащи за развитие на координацията.
 • Творчески трудове като изработване на значки и картички, които подпомагат фината моторика.
 • Посещения и екскурзии на интересни места, където могат да срещнат и общуват с други млади хора.
 • Помощ в подготовката на различни документи за трудоустройство и съпровождане до интервюта за работа.
 • Съдействие в организирането на творчески работилници.
 • Подготовка и осъществяване на празници и рождени дни в рамките на Центъра.
 • Четене на приказки и участие в спортни занимания.

Тези инициативи играят ключова роля в насърчаването на социалната интеграция на хора в уязвимо положение и представляват основата на успешни практики и политики както на национално, така и на европейско и световно равнище. Доброволците имат възможността да се запознаят с работата в областта на социалното включване на групи в риск, да осъзнаят нуждите и възможностите на лица с комплексни потребности и да бъдат стимулирани да предоставят интересни игри и своите артистични умения. В допълнение, те се насърчават да вземат инициатива, изразяват свои лични мнения и се ангажират със задачите и проблемите на групите, с които сътрудничат, като предоставят иновативни решения, организират мероприятия и разработват проекти. Така се насърчава активното участие в социално отговорни инициативи и изразяване на креативност.

Социалното включване на лица с увреждания, посредством дейности за свободно време и социална подкрепа, представлява тема от европейски интерес. Предоставянето на услуги със семеен характер е непосредствено свързано със стратегиите и политиките за интеграция на уязвими групи. Тези стратегии и политики обхващат не само национални, но и европейски и международни равнища, представлявайки обща основа за европейската и глобалната общност.  

Участието на доброволци в дейности за хора с увреждания е успешна практика за интегриране на хората с увреждания.

 Очаква се младежите да придобият ценен опит и още:

 • ще се повиши тяхната информираност и солидарност към хората с увреждания;
 • ще имат възможност да се реализират на пазара на труда;
 • ще са участвали в европейска програма;
 • ще научат за ползите от неформалното образование;
 • ще променят стереотипите си за себе си, другите и света;
 • ще бъде провокирана гражданска активност;
 • доброволците ще дадат личен пример на други млади хора и това ще разшири приятелския и професионалния кръг от контакти;
 • доброволците ще открият своята мисия в живота;
 • младежите ще подобрят социалните си и езикови умения;

Относно семейния център

Сдружение „Семеен център – Мария“ е неправителствена организация в обществена полза, създадена през 2002 година в град Варна. Главната мисия на организацията е да изгражда и развива подпомагаща среда за насърчаване и развитие на потенциала на децата и техните семейства. През годините сдружението се разраства като защитник на правата за интеграция и включване на деца и лица с увреждания, с фокус върху техните права за образование и труд. Организацията постига своята цел чрез създаване на социална мрежа от партньори, насочена към подобряване на качеството на живот на семействата и децата. Силата на организацията идва от обединението на усилията на специалисти и родители на деца и младежи с увреждания.