Доброволчество във Варна

Доброволчество във Варна

Младежката безработица е един от основните проблеми, с които трябва да се справи съвременното общество. Все по-често младите хора срещат трудности в трудовата си реализация след завършване на формалното си образование. Работодателите  често изискват трудов стаж, които младите нямат възможност да натрупат по време на обучението си. Предлагащите работа изискват умения и компетенции свързани с комуникация на чужд език, презентационни умения, умения за работа в екип, толерантност, комуникативни умения за работа с хора от различен произход и работа в междукултурна среда и др. Това са умения, които не винаги могат да се придобият от младите хора  по време на периода на тяхното формално образование.  Младежите в Европа изпитват и затруднения да започнат работа, защото не разполагат с релевантен опит.

Цели на проекта

В Сдружение ЗА ТЕБ вярваме, че чрез включване в програми за мобилност в чужбина и неформално обучение, младите хора могат да получат незаменима възможност за натрупване на опит, знания и умения, които да ги подкрепят в тяхната бъдеща професионална реализация. Ето защо с настоящият проект ние целим  да подкрепим придобиването на умения и компетенции от младежите с оглед на тяхното личностно развитие и пригодност за трудова реализация на европейския пазар на труда, да им помогнем да развият своите социални умения и умения за комуникация на чужд език. Чрез планираните дейности ще повишим осведомеността и разбирането за други култури и страни на участниците, ще ги стимулираме да  участват активно в обществения живот и да развият чувство за европейско гражданство и идентичност. Настоящият проект ще подсили полезните взаимодействия и преходи между формалното, неформалното образование, заетостта и предприемачеството и чрез него ще повишим международното измерение на партньорските организации, така че да са в състояние да предлагат дейности и програми, които по-добре отговарят на нуждите на хората в рамките и извън Европа.

Участници в проекта

Проектът ”Доброволчество във Варна” е обмен между организации от Германия, Португалия, Испания и България. Проектът включва пет чуждестранни младежи, които ще участват в дългосрочна доброволческа служба във Варна, България. Всички те са млади хора, които желаят да натрупат повече опит в сферата на своите професионални интереси и да придобият и подобрят своите умения и компетенции. Младите доброволци ще се включат в дейности за свободното време на хора в неравностойно положение и риск;  образователни и интеграционни дейности; артистични занимания за свободното време и помощ в училищната подготовка на деца и младежи; дейности за популяризиране на младежката мобилност и в частност мобилности по програма Еразъм +, както и консултиране на младежи за включване в такива; организиране на събития, подготовка на рекламни материали и популяризиране на дейностите на организациите.

Теми на „Доброволчеството във Варна“

Основните теми на Проекта са младежката безработица, работа с младежи и включване, ромски малцинства. Основните методи на работа са придобиване на умения чрез работа в екип, обучение по двойки, участие в неформални тренинзи, учене чрез правене. Чрез този проект доброволците ще придобият много нови знания и умения и ще се стимулира тяхното лично и професионално развитие. Ще формираме у тях чувство за антидискриминация, толерантност и разбиране на другите, ще ги стимулираме да се замислят за европейското общество и неговите ценности, за своята роля като отговорни и активни граждани на настояща и бъдеща Европа. Хората, с които доброволците ще работят и повишат уменията си за взаимодействие с хора от различен етнос и произход, ще разберат за живота и културата в други европейски страни, ще подобрят уменията си за комуникация на чужди езици, ще научат как младежта в чужбина се забавлява и учи, ще станат по-толерантни и ще преодолеят предразсъдъците си към други култури.

Очаквани резултати

Благодарение на “Доброволчество във Варна” ще увеличим броя на доброволците в града и ще промотираме доброволчеството на територията на му. Хората и организациите на местно ниво ще се запознаят с възможностите на международната младежка активност и ролята на програма Еразъм+ в нея, което в дългосрочен план ще отвори нови перспективи за сътрудничество и инициативи в областта и ще привлече нови участници в Програмата.  Партньори на местно, национално и международно ниво, както и местната общност ще разберат как младежта може и се включва в инициативи със социален принос, как активното участие на младите хора и тяхното активно гражданство подпомага решаването на проблемите на младежта, ще разберат за позитивния ефект от доброволчеството. Така могат да се създадат нови възможности за сътрудничество между организации в европейския съюз и извън него, да се разпространят общо европейските цели и задачи в социалната област.