„Бъди доброволец! Промени света” – Европейски корпус за солидарност

Проектът “Бъди доброволец, спаси света” включва 11 младежи и девойки, които ще бъдат доброволци във Варна. Тези млади хора подкрепят работата на пет различни Варненски организации.

Цел на проекта

С този проект се стремим да стимулираме активното участие на младежите в инициативи на местно и национално ниво. Целта е да се насърчи активното европейско гражданство и европейските ценности в местната общност.

Участници и партньори

Този проект включва 11 младежи от България, които ще доброволцират във Варна. 10 от тях ще участват в 12-месечна доброволческа служба, а един – 9 месеца. Повечето доброволцои започват службата си в началото на февруари 2019 г. и ще приключат в края на януари 2020 г. Само един от младежите ще започне в началото на април 2019 г. и ще приключи в края на декември 2019 година.

Четирима доброволци ще подкрепят работата на Фондация SOS – Семейства в риск. Двама от тях ще участват в Сдружение Варна Европейската младежка столица. Трима ще помогнат в младежкото пространство ХАЛЕ3 към Сдружение Алтернативно пространство. Останалите двама ще работят в Икономически университет Варна, а един – в Сдружение ЗА ТЕБ

Профил на доброволците

Доброволците са на възраст между 17 и 30 години и са мотивирани да участват в предложените дейности. Освен това младежите са отворени и за работа с различни хора без значение от социалния им произход или етническата им принадлежност. Те се интересуват от работа с деца и младежи и желаят да организират обществени мероприятия. Доброволците в този проект са завършили образованието си или са в края на своя цикъл на обучение и искат да придобият повече практически опит.

Това са млади хора, чието образование и/или интереси са в области, близки до темите, свързани с проекта „Бъди доброволец! Промени света’. Това са социална работа, изкуство, култура, дейности в свободното време, образование, европейски изследвания и др. Един от доброволците ще бъде в неравностойно
подложение.

Посрещащи организации

По време на проекта Сдружение ЗА ТЕБ ще изпълнява ролята на подкрепяща и координираща организация. В качеството си на координатор ЗА ТЕБ ще отговаря за подготовката на доброволци и партньори, за гарантиране на качеството на доброволческия проект и осигуряване на постигането на целите и резултатите. Сдружението ще се погрижи а цялостната оценка, административното и финансово управление на проекта. Освен това ЗА ТЕБ ще бъде и посреощаоща организация за един от доброволците.

Останалите партньори са: Варненски икономически университет, Сдружение Варна – Европейска младежка столица, Фондация SOS – семейства в риск, Сдружение Алтернативно пространство. Те ще отговарят за изпълнение на качествени доброволчески дейности в своите организации. Те също така ще оказват подкрепа на доброволците при изпълнение на техните задачите. Всички организации ще участват в провеждането на допълнителните дейности и имат ангажимент да се погрижат за добрата видимост на проекта и за разпространение на резултатите от него.

Дейности и методи на обучение, планирани в проекта

Всички доброволци в проекта ще подобрят съществуващите си умения и ще придобият нови чрез неформални методи на обучение.

Младите доброволци ще участват в различни дейности, в зависимост от работата на организацията, която подкрепят. Младежите, които се присъединиха към Фондация SOS, ще се занимават с организиране на дейности за осмисляне на свободното за деца и младежи в неравностойно положение. Сред тях има, жертви на трафик и насилие или деца от техните семейства, бежанци, хора с ниско образование или живеещи в бедност.

Доброволците на Сдружение ЗА ТЕБ и Варна 2017 ще бъдат ангажирани с дейности за неформално образование, насърчаване на младежката мобилност, младежки консултации, информационни кампании и събития за доброволчество и активно включване.

Младежите, които се присъединяват към Алтернативното пространство, ще организират спортни, младежки и културни събития, творчески работилници, маркетингови и рекламни дейности. Един от доброволците ще се занимава с фото и видео заснемане и обработка, проектиране и изграждане на спортна екипировка, повторно използване на отпадъчни материали и др. ,

Повечето от младежите, участващи в доброволческия проект участват в проучвания на местни, национални и младежки политики, и в работа по международни проекти. По време на проекта в страната ще бъдат организирани 4 допълнителни събития. С провеждането им Сдружение ЗА ТЕБ цели насърчаване на доброволчеството, създаване на партньорства, обмен на опит при провеждането на доброволчески инициативи и дейности, както и привличане на млади хора към включване в такива програми.

Очаквани резултати

 • Подпомагане на младите хора да придобият професионални и меки умения, които да подкрепят бъдещото им професионално и личностно развитие
 • Насърчаване на социалното включване и равните възможности за младите хора в неравностойно положение
 • Увеличаване на капацитета на организациите на местно и национално ниво за участие в доброволчески проекти
 • Повишаване на информираността на местната общност и организации за възможностите на европейските младежки програми, и по-специално на Европейския корпус за солидарност
 • Привличане на вниманието на хората към силата на неформалното образование, възможностите за местно и международно доброволчество и възможностите за инициативи за младежка солидарност
 • Младите хора, включително хората в неравностойно положение, ще придобият нови умения и знания и ще подкрепят прехода им от образование към заетост
 • Местните организации ще подобрят капацитета си за организиране на структурирано доброволчество, работа по европейски проекти и работа с млади хора
 • Увеличаване на броя на доброволците във Варна и България и насърчаване на доброволчеството на местно и национално ниво
 • Повишаване на информираността и достъпа на младите хора, младежките организации и местната общност до възможностите за организиране и участие в качествени европейски програми за солидарност и доброволчество, както и за функцията на Европейския корпус за солидарност
 • Младите хора ще осъзнаят ролята си на отговорни и активни граждани на настоящата и бъдеща Европа и ще започнат да мислят за европейското общество и неговите ценности, толерантността и разбирането на различията в обществото като цяло.

Очаквани резултати в дългосрочен план:

Дейностите по проекта “Бъди доброволец! Промени света!” ще доведат и до дългосрочни промени за младежта, неправителствените организации и общността.

 • Ангажиране на повече участници в програмите за местна солидарност и доброволчество, както и европейски партньорски проекти за обмен и доброволчество
 • Подкрепа на усилията за създаване на национална регулаторна рамка за доброволчеството.
 • Синхронизиране на европейските стандарти за доброволчество
 • Нови участници участват в бъдещите действия на програмата
 • Ще започнат нови възможности за сътрудничество между организациите в България, Европейския съюз и останалия свят
 • Ще бъдат разпространени общите европейски цели и задачи в социалната област

„Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.“