Стартира проект ”Промени нагласите – доброволци в действие”

”Промени нагласите – доброволци в действие” – под това име стартира дългосрочен проект, в който двама младежи ще бъдат активно ангажирани в дейности за свободното време на хора с увреждания. Доброволците ще подпомагат инициативите на варненския Дневен център “Слънчевата къща” в продължение на 16 месеца. Инициативата е финансирана по програма Европейски корпус за солидарност

В дневен център „Слънчевата къща“ се реализират дейности, които подпомагат придобиването на нови умения у хората с увреждания, подпомагат организацията на свободното им време, срещат ги и с други младежи и се стремят да подпомогнат тяхната професионална реализация. Доброволците организират занимания на клиентите, чрез които  не  се цели само запълване на свободното им време.  Подбират се дейности, които развиват умения. Такива са:

 • игри на открито, подходящи  за развитие на координация; 
 • изработване на значки и картички, което развива фината моторика;  
 • посещения и разходки на места, където ходят и други млади хора; 
 • подкрепа в подготовката на различен вид документи за кандидатстване за работа и придружаване до интервю за работа;
 • подкрепа при организиране на творческа работилница; 
 • организация на рождени дни и лични празници в Центъра;
 •  четене на приказки и спортни занимания.

Чрез дейностите се стимулира социалната интеграция на хората в неравностойно положение. Това е основа на добри практики и политики на национално, европейско и дори глобално ниво. Доброволците ще имат възможност да се запознаят с работата за социално включване на групи в риск, ще научат какви са потребностите и възможностите на лица с комплексни нужди от подкрепа. Те ще бъдат насърчавани да прилагат в работата си интересни игри, както и собствените си артистични умения, да поемат инициатива и изразяват собственото си мнение, да вземат отношение към проблемите на групите, с които работят и да предлагат нови и интересни решения, мероприятия, проекти. По този начин ще се стимулира активното им участие в социално отговорни инициативи, както и тяхната креативност. 

Социалното включване на хора с увреждания, чрез дейности за свободното време и социална асистенция, е тема от европейски интерес, тъй като предлагането на услуги от семеен тип са пряко свързани със стратегиите и политиките за интеграция на уязвими групи. Тези стратегии и политики имат не само национален, но са унифицирани в европейски и международен контекст и могат да се разглеждат като общи за европейското и международното общество. 

Участието на доброволци в дейности за хора с увреждания е успешна практика за интегриране на хората с увреждания.

 Очаква се младежите да придобият ценен опит и още:

 • ще се повиши тяхната информираност и солидарност към хората с увреждания;
 • ще имат възможност да се реализират на пазара на труда;
 • ще са участвали в европейска програма;
 • ще научат за ползите от неформалното образование;
 • ще променят стереотипите си за себе си, другите и света;
 • ще бъде провокирана гражданска активност;
 • доброволците ще дадат личен пример на други млади хора и това ще разшири прителския и професионалния кръг от контакти;
 • доброволците ще открият своята мисия в живота;
 • младежите ще подобрят социалните си и езикови умения;

Относно семейния център

Сдружение „Семеен център – Мария“ е неправителствена организация в обществена полза, регистрирана през 2002 година в град Варна. Основна мисия на организацията е създаване и развитие на подкрепяща среда за подпомагане и усъвършенстване потенциала на децата и техните семейства. През годините организацията се е развила като правозащитна по отношение интеграцията и включването на деца и лица с увреждания, правото им на образование и труд. Сдружението постига целта си чрез създаване на социална мрежа от партньори, която да работи за подобряване качеството на живот на семействата и децата. Силата на организация е обединяване на общите усилия на специалисти и родители на деца и младежи с увреждания.