Мрежа за грижи за възрастни хора – NEWA (Network Elderly Care)

Мрежа за грижи за възрастни хора

В днешни дни секторът грижи за възрастни хора е променящ се и развиващ се сектор, като структурите и системите за грижи в различните европейски страни са различни. Стандартите за обмен на информация, консултиране и участие на работниците в управлението също варират. Пет европейски страни (Австрия, България, Германия, Полша и Румъния), заедно с Турция и Хърватска ще разработят, приложат и създадат обща мрежа за грижи за възрастни хора . Те ще работят заедно и ще обменят идеи.

Примерни дейности на мрежата

1. Подобряване на обмена на информация в сектора грижи за възрастни хора, както и обмен на знания и умения
2. Размяна на правни, тарифни и оперативни стандарти за информиране и участие на работниците в управлението
3. Разработване на информация за Европейски Работнически Съвет
4. Оперативна употреба и разпространение на Европейско ниво на информационни механизми и включване на служителите в процесите за качество и работа на ООН
5. Завършване на общи международни правила за труд в предпиятията (стандарти за условия на труд за служителите от ЕС-27)
6. Играждане на Европейска мрежа, занимаваща се със стратегически сфери на дейност
7. Засилване на сътрудничеството между социалните партньори за подобряване на управлението на организациите, качеството, работно място и човешките ресурси
8. Подготовка и разпространение на информация относно грижите за възрастни хора в различните страните партньори .
9. Транснационални дейности за регулиране и обмен на целите на проекта (Европейска ръководна група и Европейската конференция относно бъдещето на грижите за възрастни хора в Европа)
10. Оценка и документиране на дейностите по проекта и разпространение на резултатите (интернет страница, информационно писмо, доклад на тема „Грижите за възрастни хора в Европа“, конференция)
11. Споразумения за обмен и подкрепа

Работен план на проекта

Работният план е изграден на три етапа: По време на фаза I (четири месеца) ще се даде старт на проектната подготовка. Ще се затвърди участито на партньорите е и ще се уточнят в детайли хронологията и съдържанието на задачите по проекта. Това включва: разпространение на структурна информация от всеки от партньорите, разработване на критерии за анализ на различни страни, изготвяне на въпросници за служители и мениджъри, както и подготовка на споразумения за обмен на информация (уеб сайт, брошура). Първата среща на екипа ще се проведе на 24-26 януари 2011 година в Грац (Австрия).

Във втората фаза (шест месеца) ще се извършат следните основни дейности:
1. Подготовка, оценяване и документиране на националните доклади за грижи за възрастни хора и резюме на Европейски доклад
2. Оценка на изследванията на работодателите и служителите, изготвяне на предложения на база опит
3. Споделяне на информация за трудови договори , възнаграждения и вътрешни правила за обмен на информация и участие на работниците в управлението.
4. Подход за прилагане на добри практики на партньори и оценка от водещия партньор
5. Първа оценка: Втора среща на Европейска ръководна група 23-25 май 2011 г. в Букурещ (Румъния)
6. Изискванията за бъдещето ще се обсъдят с всички партньори по време на Европейска конференция на тема „Засилване обмена на информация , сътрудничеството и участието на работниците в управлението като иновативен фактор за развитието на качеството и бъдещето на грижите за възрастни хора”- Бремерхафен 12-14. Септември 2011 г.
7.Споразуменията за обмен на информация ще се продължат.

По време на третия етап (два месеца)ще се публикуват основните резултати (Европейски доклад за грижи за възрастни хора, конферентна документация). Напредъкът при трансфера на информация и участието на работниците в управлението, постигнати от партньорите ще се оценят. Ще се изготвят споразумения за продължаване на дейностите на мрежата и дейности за обмен на партньорите. Третото заседание на ръководната група се проведе на 24-26 октомври 2011 г. във Вроцлав (Полша).

http://www.awo-bremerhaven.de/dscontent/internationale%20arbeit-newa/114-159

Анализ на грижите за възрастниПроучване на задоволеността на персонала в сферата Грижи за възрастни