Проект SATURN

Името “SATURN”е абревиатура на “Social Advice, Return and Support Networking Project for the Ukraine”(социални консултации, връщане и партньорски проект за подкрепа на Украйна) , каквито са и задачите и целите на проекта. Времето за изпълнение на този пилотен проект е 24 месеца и започва през Декември 2007 г. Реализацията му е задача, обхваната в сътрудничеството на Украйна и четири европейски страни-партньори: Германия, Полша, Румъния и България.

Към кого е насочен проектът?

“SATURN” е насочен към украинските имигранти, които пребивават законно или незаконно в четирите страни, упоменати по-горе и които желаят да се завърнат в страната си на произход. Това включва например жертвите на трафика на хора, трудовите имигранти, хора без виза или с изтекъл срок на визата, възрастни и болни хора, непридружени малолетни и непълнолетни. Допълнителна целева група на проекта се състои от нелегални имигранти в Украйна, а именно транзитни бежанци и бежанци спрени на външната граница на ЕС, вътрешни имигранти от други държави от ОНД и хора от Украйна, които желаят да мигрират.

Проектът е фокусиран върху разпространението и прилагането на доброволното завръщане, както и подкрепа за завърналите се украинци за социална и икономическа реинтеграция в страната на произход. Затова програмата не включва само индивидуални и поверителни консултации, но и начална финансова помощ, средства за професионална квалификация или по-нататъшно обучение.

Как “SATURN” подпомага връщането на мигрантите?

Международното и регионално партньорство е необходимо за координирано и успешно прилагане на връщане на имигрантите и управление на реинтеграцията им. Следователно, проектът е насочен към развитието на международната мрежа между различните обществени структури , неправителствения сектор и научните институции във всички страни партньори.

За да се усъвършенства общото знание на всички участници за проблемите и възможностите за връщане на имигранти, е въведена широка ПР програма под формата на доклади, бюлетини, статии в печатни медии, както и присъствие в интернет. Освен това, семинари за обучение и организиране на кръгли маси по темата за миграцията са организирани за социални работници и заинтересованите страни. Ето защо, този проект също е проектиран като спешно необходима учебна програма за разнообразни и ориентирани към търсене на решения хуманитарни процеси.

Трафикът на хора и нарастващата миграция

В днешната икономическа ситуация, услугите по проект “ SATURN “ са от първостепенно значение, особено за населението в селските райони, основната целева група на проекта. Съществуването на селското население в голяма степен се базира на средствата за препитание, тъй като пенсиите и заплатите обикновено са толкова ниски, че не могат да се сравняват с нарастващите разходи за живот. Поради икономическата трансформация след разпадането на Съветския съюз и съпътстващия спад на икономическата ситуация, натискът за трудовата имиграция породена от бедността расте.

В голяма част от случаите срещу определена сума пари , желаещите да работят в чужбина могат да получат легална работна виза издадена с помощта даден работодател . В много от случаите обаче имигрантите се озовават в неприятна ситуация тъй като работодателят не се появява или няма нужда от толкова работници . Много често трудовите имигранти остават на улицата с изтекла виза, без средства за финансиране на тяхното връщане и високи дългове . Онези, които си намеря работа все пак често са платени по-ниско от договорената заплата и средствата им са достатъчни само за покриване на ежедневните им нужди. От такава или подобна ситуация, до сега 115 украинци от Полша, 42 от Германия, 28 от Румъния и 2 от България ( Октомври 2009 г.) се завърнаха с помощта на проект “ SATURN “ и бяха подкрепени за тяхната социална и професионална реинтеграция в Украйна..

Какви услуги предлага проектът?

Проектът предлага множество услуги и включва всички важни области на живота. След включване в проекта, всеки връщащ се получава първоначална парична помощ достатъчна за издръжка през първите три месеца след завръщането и за покриване на разходите за липсващите документи или за покриване на текущи задължения, породени от разходите за получаване на документи за пътуване в чужбина, или дори преди заминаването. Всеки върнал се чрез Проект SATURN получи първоначална помощ, а 13% от тях и допълнителни плащания.

Резултати

В 40 случая, съществуваше желанието за създаване на собствени средства за препитание. След анализ на приложените бизнес планове и разговор с основателите, една трета (13) от бизнес идеите, бяха приети и подкрепени с финансови средства. Най-важният аргумент за приемането им са специфичните знания, опит и умения на всеки кандидат, както и мотивацията им за работа. Положително бяха оценени и актуалността на идеята, възможностите за успешно прилагане, реалистични изчисления на разходите, както и перспективите за развитие и растеж на предприятието. Одобрените кандидати получиха плащания в съответствие с техните изисквания и обема на своето предприятие. Сумата включва такси за фирмена регистрация, необходимо оборудване, както и текущи и фиксирани разходи до получаване на първия доход.

Около 7% отвърналите се получиха допълнително медицинско обслужване в допълнение към първоначалната помощ. Тъй като медицинска помощ се превърна в лукс в Украйна, не всеки може да си го позволява повече. В клиниките, не само медицинските грижи, но също така и медикаментите, инструментите и дори спалното бельо трябва да се заплащат от пациента. Поради това бе решено да се наеме медицински консултант по проекта и да се покрият медицинските услуги за нуждаещите се. С помощта на консултанта , пациентите могат да се свържат с лекари-специалисти и да получат правилни диагнози. Това е необходимо, тъй като в някои от случаите пациентите са пострадали от неправилни диагнози и неправилно лечение в миналото. Част от разходите за лечение се предоставят от проект “ SATURN „.

В сътрудничество с имигрантския център в Одеса, проекта включи и други помощни средства освен съветите за завръщащите се – подкрепа за решаването на редица социални предизвикателства, психотерапевтична помощ, консултации по правни въпроси, подслон и подкрепа за намиране на работа, квалификационни обучения .