Шанс за Младежта

Този проект е обмен между организации от Исландия, Германия, Русия и България. Проектът включва трима млади доброволци . Двама от Мосфелсбер- Исландия и един от Несе, Германия, които ще прекарат съответно 8 и 10 месеца във Варна; и един от Варна, България, който ще положи петмесечна доброволческа служба в Тоглиати , Самарска област , Русия.  И тримата младежи ще бъдат включени в различни дейности, които сдружение ЗА ТЕБ и Младежки център Шанс организират за деца и младежи в неравностойно положение, а именно арт работилници за младежи, творчески дейности за деца с умствени увреждания,неформални курсове и тренинзи на тема международни отношения, толерантност и културно многообразие . Това е и основната тема на проекта- работа с хора в неравностойно положение. Доброволците ще могат да подпомогнат организациите домакини при организиране на различни мероприятия, семинари и тренинзи, както и да се включат в медийното им отразяване. Те ще се насърчават да реализират своите собствени идеи и проекти, в зависимост от интересите им. Основните методи на работа са придобиване на умения чрез прилагане на артистични творчески дейности, работа в екип и участие в различни национални тренинзи и международни обмени. Основни цели на проекта са развитие на солидарност между млади хора от различни социални групи, включване на младежи в дейности целящи социална интеграция на хора в неравностойно положение, стимулиране на активно участие на младежите, както и тяхната креативност и предприемачество. Допълнително проектът ще поощри разбирателството между младежи от различни страни, ще запознае младежите с различни култури и ще популяризира доброволчеството и активното участие на младите хора.


Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма “Младежта в действие” на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. Съдържанието на настоящото издание/вестник/брошура/ не отразява позицията на Европейската общност, програма “Младежта в действие” или НЦЕМПИ.