Социално включване чрез изкуство

Социално включване чрез изкуство

Проектът е обмен между организации от Унгария, Испания и България.  Двама млади доброволци – един от Кечкемет, Унгария и един от Бертоа, Испания, ще прекарат 12 месеца във Варна, България. И двамата младежи ще се включат в артистични занимания, които сдружение ЗА ТЕБ организира за свободното време на младежи в неравностойно положение.

Теми на ЕДС проекта

Работа с хора в неравностойно положение и осмисляне на свободно време на младежите са основни теми на проекта. Доброволците ще могат да подпомогнат организацията домакин при организиране на различни мероприятия, семинари и неформални тренинзи, както и да се включат в медийното им отразяване. Те ще се насърчават да реализират своите собствени идеи и проекти, в зависимост от интересите им.

Основните методи на работа са придобиване на умения чрез прилагане на артистични творчески дейности, работа в екип, обучение по двойки, участие в различни неформални тренинзи. Основни цели на проекта са развитие на солидарност между млади хора от различни социални групи, включване на младежи в дейности целящи социална интеграция на хора в неравностойно положение, стимулиране на активно участие на младежите, както и тяхната креативност и предприемачество. Допълнително проектът ще поощри разбирателството между млади хора от различни страни, ще ги запознае с различни култури и ще популяризира доброволчеството и активното участие на младите хора.

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма “Младежта в действие” на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. Съдържанието на настоящото издание/вестник/брошура/ не отразява позицията на Европейската общност, програма “Младежта в действие” или НЦЕМПИ