Варна – град на доброволци

Варна – град на доброволци

Безработицата при младежите е един от най-големите проблеми, с които трябва да се справи съвремменното общество. Работодателите изискват умения и компетенции, които не винаги могат да се придобият от младежта по време на периода на тяхното формално образование.

В сдружение ЗА ТЕБ вярваме, че чрез включване в програми за мобилност в чужбина и неформално обучение, младите хора могат да получат незаменима възможност за натрупване на опит, знания и умения, които да ги подкрепят в тяхната бъдеща професионална реализация. Ето защо с настоящия проект ние целим да подкрепим придобиването на умения и компетенции от младежите с оглед на тяхното личностно развитие и пригодност за трудова реализация на европейския пазар на труда, и да им помогнем да рзвият своите умения за комуникация на чужд език.

Чрез планираните дейности ще повишим осведомеността и разбирането на други култури и страни на участниците и ще ги стимулираме да участват активно в обществения живот и да развият чувство за европейско гражданство и идентичност. Настоящият проект ще подсили полезните взаимодействия и преходи между формалното, неформалното образование, заетостта и предприемачеството и чрез него ще повишим международното измерение на партньорските организации, така че да са в състояние да предлагат дейности и програми , които по-добре отговарят на нуждите на хората в рамиките и извън Европа.

„Варна – град на доброволци” е обмен между организации от Франция, Испания, Латвия, Полша, Хърватия и България. Проектът включва седем чуждестранни младежи, които ще участват в дългосрочна доброволческа служба във Варна, България. Всички те са млади хора завършили или в края на формалното си образование, които желаят да натрупат повече опит в сферата на своите професионални интереси и да придобият и подобрят своите умения и компетенции.

Младите доброволци ще се включат в дейности за свободното време на хора в неравностойно положение и риск, образователни дейности, дейности за популяризиране на младежката мобилност и в частност мобилности по програма Еразъм +, както и консултиране на младежи за включване в такива, организиране на събития, подготовка на рекламни материали и популяризиране на дейностите на организациите. Основните теми на проекта са младежката безработица, работа с младежи и включване – равенство. Основните методи на работа са придобиване на умения чрез работа в екип, обучение по двойки, участие в неформални тренинзи, учене чрез правене.

Чрез този проект доброволците ще придобият много нови знания и умения и ще се стимулира тяхното лично и професионално развитие. Ще формираме у тях чувство за антидискриминация, толерантност и разбиране на другите, ще ги стимулираме да се замислят за европейското общество и неговите ценности, за своята роля като отговорни и активни граждани на настояща и бъдеща Европа. Хората, с които доброволците ще работят ще повишат уменията си за взаимодействие с хора от различен произход, ще разберат за живота и културата в други европейски страни, ще подобрят уменията си за комуникация на чужди езици, ще научат как младежта в чужбина се забавлява и учат, ще станат по -толерантни и ще преодолеят предразсъдъците си към други култури.

Благодарение на „Варна – град на доброволци” ще увеличим броя на доброволците във Варна и ще промотираме доброволчеството на територията на града. Хората и организациите, поне на местно ниво, ще се запознаят с възможностите на международната младежка активност и ролята на програма Еразъм+ в нея, което в дългосрочен план ще отвори нови перспективи за сътрудничество и инициативи в областта и ще привлече нови участници в програмата.

С проекта ще допринесем и за развитието на толерантността и разбирането на различията, както и позитивната осведоменост за другите култури на обществото като цяло и ще накара и младите варненци (пък и не само) да се замислят за своята роля в Европа сега и утре, ще се популяризират принципите на Европейската политика като цяло. Допълнително ще стимулираме включването на нови идеи и предложения в досегашната работа на организациите и работата с младежи като цяло.

Партньори на местно, национално и международно ниво, както и местната общност ще разберат как младежта може и се включва в инициативи със социален принос, как активното участие на младите хора и тяхното активно гражданство подпомага решаването на проблемите на младежта, ще разберат за позитивния ефект от доброволчеството. Така могат да се създадат нови възможности за сътрудничество между организации в европейския съюз и извън него и да се разпространят общо европейските цели и задачи в социалната област. Ще бъде създадено и засилено партньорството между приемащи, координираща и изпращащи организации, което в дългосрочен план ще се отрази на броя и качеството на техните бъдещи ЕДС проекти.