Солидарност и социално включване за всички

Доброволческият проект “Солидарност и социално включване за всички”, финансиран от програма „Европейски корпус за солидарност“ ще включи общо 4-ма младежи в дейностите си. Те ще подкрепят работата на Сдружение “Семеен център Мария”, помещаващ се в Дневен център Слънчевата къща. Главната мисия на организацията е създаване и развитие на подкрепяща среда за помагане и усъвършенстване потенциала на децата и техните семейства. Настоящият проект включва 2 партньорски организации – Сдружение “ Семеен център Мария“ в ролята си на приемаща организация и координатор и Сдружение ЗА ТЕБ в ролята си на подкрепяща организация.

Цел на проекта

Този проект включва 2-ма доброволци, които ще се включат е дейностите на дневния център за 6 месеца, като след приключване на тяхната служба ще се включат още 2-ма доброволци, отново за период от 6 месеца.

Главната цел на проекта е насърчаването на младите към толерантност, солидарност както и повишаване на чувствителността на обществото по отношение на младежите с увреждания. Чрез този проект искаме да мотивираме и повишим социалната ангажираност на младежите, насърчавайки ги да помагат на други млади хора. Чрез включването на доброволци в работата по интеграция на хора в неравностойно положение, ние целим да ги направим съпричастни към проблемите на хора от различни социални групи, да ги запознаем с работата на социалния работник.

Основната мисия на проекта е да възпита толерантност и солидарност спрямо различните, стимулирайки социалната интеграция на хората в неравностойно положение. Плурализма, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството са в основата на една здрава и просперираща общност. Затова вярваме, че именно споделянето на ценности като солидарност, зачитането на човешкото достойнство и права са в основата на изграждането на справедливо и равноправно общество.

Профил на доброволците

 • Младежи на възраст между 18 и 30 години от България
 • Мотивирани да бъдат доброволци
 • Толерантни към различията и уникалността на всеки човек
 • Комуникативни
 • Отговорни към задачите си
 • Отворени към работа с хора с различен произход и/или с множествени увреждания
 • С желание за личностно усъвършенстване, повишаване на умения и компетенции
 • С интерес към социалната асистенция и социалното подпомагане, както и неформалното обучение и младежка работа

Дейности и методи на обучение, планирани в проекта:

Младите доброволци ще участват в различни дейности, включвайки се в различни социални инициативи. Тъй като проекта цели повишаване на чувствителността на обществото по отношение на хората с увреждания, ние смятаме, че чрез методите на неформалното образование и социална работа можем най-успешно да повлияем, и да променим в позитивен аспект нагласите на обществото към хората с увреждания. Освен, това по този начин ще стимулираме ангажираните младежи да приложат своите умения и да не се затварят в “черупката си”.

Планираните дейности включват съвместна работа с “Място За Теб” при реализирането на творчески-арт работилници за младежи с увреждания. Дейностите включват изработване на бижута, рисуване върху текстил, правене на декупаж и други приложни изкуства. Също така, доброволците ще могат да обменят опит с арт работилницата “Място За Теб” и да научат повече за работата с хора с увреждания и организирането на тяхното свободно време.

Очаквани резултати

Очаква се доброволците да развият:

 • умения за работа с хора с увреждания
 • умения за алтернативни начини на общуване
 • познания по физиотерапия и спорт
 • познания по арт терапия
 • умения за социална асистенция
 • подобряване на лингвистичните умения и правилно изразяване
 • знания за различните видове увреждания
 • знания по социална работа
 • умения за справяне с бюрокрация
 • знания за нормативни актове и уредби, свързани със законите, засягащи хората с
  увреждания
 • умения по приложни изкуства
 • придобиване на богат инструментариум от адаптирани игри за хора с увреждания
 • организационни умения
 • презентационни умения и говорене пред публика
 • умения за управление на личен бюджет и управление на времето
 • работа в екип
 • толерантност
 • самостоятелност, гъвкавост и адаптивност
 • преодоляване на предразсъдъци
 • повишено желание за участие в инициативи от обществен характер
 • инициатива и креативност
 • логическо и критично мислене
 • умения за справяне в рискови и критични ситуации
 • умения за оказване на първа медицинска долекарска помощ
 • повишаване на дигиталните компетенции
 • умения за учене чрез правене
 • повишаване на правната култура
 • знания за европейските ценности
 • умения за реализиране на собствените проекти и идеи
 • управление на собствени инициативи

Смятаме, че с този проект ще допринесем за:

 • Повишаване информираността и чувствителността на обществото и най-вече младите хора за възможностите за трудова реализация чрез Програма Европейски Корпус за Солидарност;
 • Приемане на толерантността като основа за добрите отношения между хората;
 • Промяна в гледната точка на приемане на увреждането: от „виждам ограничението” към „виждам потенциала”;
 • Откриване на емоционалната потребност от „направи добро и предай нататък”;
 • Осъзнаване на личната отговорност при реализиране на лични и значими за обществото дейности;
 • Даване на личен пример сред други млади хора;
 • Развиване на меки умения, т.е. всички, несвързани с конкретната специалност умения;

Спрямо ползвателите на социалната услуга:

 • Социално включване на младежи в неравностойно положение в социалния и обществен живот;
 • Разширяване на социалните контакти на младежи с множествени увреждания;
 • Развиване на меки умения за общуване;
 • Развиване на фина моторика и креативност у участниците, включващи се в творчески работилници;

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.