Гласът на младите

Гласът на младите е доброволчески проект, финансиран от Европейски солидарен корпус. Целта му е стимулиране на активното гражданство сред младежта, както и повишаване на доверието към младежките неправителствени организации. Той ще включи 4-ма младежи, които ще подкрепят дейностите на Национален младежки форум. Настоящият проект включва 2 партньорски организации – Национален Младежки форум в ролята си на приемаща организация и координатор и Сдружение ЗА ТЕБ в ролята си на подкрепяща организация.

Цел на проекта

Този проект включва общо 4-ма младежи, които ще положат 12 месечна доброволческа служба. Те ще подкрепят дейностите, свързани с установяване на качествен диалог между младите, младежките организации и ключовите органи, отговарящи за младежки политики. Също така, доброволците ще правят проучвания и изследвания на местни, национални, европейски и интернационални практики и законодателства в сферата на политиките на младежта.

Национален младежки форум е най-голямата платформа в България в която вземат участие над 50 младежки организации. Също така НМФ е част от Европейски младежки форум, както и активен партньор на национални и европейски структури в изграждането и застъпничеството за младежи политики. Главната мисия на организацията е да представлява интересите на младежта в България, акцентирайки върху важното място, което заемат младежките организации в развитието и участието в социо-политическите процеси в България. Освен това, НМФ осигурява ефикасното провеждане на структурен диалог чрез сътрудничеството си със заинтересованите страни, както и органите вземащи решения.

В краткосрочен план, целите заложени в проекта “ Гласът на младите” са: повишаване на капацитета на младежите, младежките организации както и на институциите на национално ниво с цел ефективно взаимодействие между органите, вземащи решения и младежите в създаването и прилагането на младежки политики. Също така, чрез проекта се стремим да привлечем повече млади хора и младежки организации в процесите на вземане на решения и да стимулираме младежкото граждански участие, фокусирайки се към малките населени места.

От друга страна, в дългосрочен план голямата цел на проекта е стимулиране на гражданското участие, повишаването доверието и капацитета на младежките НПО, както и създаването на силни младежки организации. Допълнително, проекта цели разпространението на европейски ценности на национално ниво, промяна на стереотипите за младежта и структурите, отговарящи за прилагането на младежки политики.

Профил на доброволците

Младежи на възраст между 18 и 30 години от България
Мотивирани да участват в предложените дейности
Открити за работа с хора, различни от техния социален произход, етнос и т.н.
С интерес за работа в сферата на младежта и младежката политика
Завършили своето образование, или в края на обучителния си цикъл
Желаещи да натрупат практически опит
Подходящи за позициите са младежи, чиито образование и/или интереси са в следните направления – младежки дейности и политики, управление, маркетинг и реклама, неформално обучение,връзки с обществеността, медии и комуникация, международни отношения, политология, публична администрация, европеистика, управление на проекти, организиране на събития.

Дейности, планирани в проекта

Две от основните дейности на НМФ, върху които се концентрира проекта са “Младежкото овластяване” и “Застъпничество, младежка политика и прилагане на Европейски ценности”. Доброволците ще бъдат включени в подготовката, провеждането и оценката на основните дейности на НМФ, като например обучения и тренинги, инициативи за младежи в страната, международни срещи по въпросите на младежта, Лидерски академии и тн. Също така, доброволците ще извършват редица дейности в сферата на застъпничеството за младежта и създаването и воденето на младежки политики на национално ниво, както и прилагането на Европейските ценности на национално ниво. Тяхната роля ще бъде както да участват в логистичната организация на дейностите, така и в разпространението на резултатите и рекламата им.

Доброволческите позиции, заложени в проекта са в следните направления:

 • комуникация и взаимодействие с младежки организации в страната
 • комуникация и взаимодействие с институции и вземащи решения в страната
 • разпространение на дейностите на организацията
 • създаване на партньорства и търсене на възможности за организиране на дейности в подкрепа на младежта
 • проучвания в сферата на младежките политики

Конкретните дейности, в които ще се включат доброволците са:

 • провеждане на младежка лидерска академия
 • провеждане на ежемесечни срещи в различни общини в българия
 • проучвания по въпросите на младежта
 • становища относно закони и стратегии в сферата на младежта
 • инициативи за промоция на европейски ценности
 • участие в работни групи по приоритети
 • присъствие на  управителни съвети на организацията
 • срещи с вземащи решения на национално и местно ниво
 • организиране на национални и международни младежки събития
 • търсене на информация за младежки организации
 • срещи с младежки организации
 • създаване на мрежа от регионални координатори
 • срещи между млади хора и вземащите решения
 • промотиране на дейностите на НМФ
 • създаване на партньорство с организации на местно, национални и международно ниво
 • подготовка на инициативи и дейности в подкрепа на структурния диалог
 • комуникация с вземащи решения
 • комуникация с младежки организации
 • комуникация с партньори

Очаквани резултати

Най-големият ефект ще бъде със сигурност върху самите доброволци. Те ще получат много нови знания  умения в сферата на младежката политика, Европейските ценности и ЕС, отговорните за младежката политика в страната и Европа, маркетинг и реклама, неформалното обучение. В края на проекта доброволците ще натрупат и така важните в съвременния свят меки умения – комуникационни, презентационни, организационни, умения за работа в екип, инициатива и предприемчивост, социални умения. Значителен е и ефекта върху целевите групи, с които доброволците ще работят – младежи, представители на младежки организации , представители на институции и вземащи решения.

Благодарение на проекта очакваме:

 • да повишим знанията и уменията на младите хора във връзка с процесите на вземане на решения в сферата на младежта и младежката политика;
 • да подобрим уменията на младежките организации за участие в процесите на вземане на решения;
 • да подобрим уменията на общини и области за включване на младежки организации в процесите на вземане на решения по въпросите на младежта
 • да изградим мрежа от 6 регионални координатори по въпросите на младежта в страната (Северозападен; Северен централен; Североизточен; Югозападен; Южен централен; Югоизточен.)
 • да повишим информираността на младежта относно активните младежки организации в техните региони
 • да повишим броя на младежите включени в дейностите на младежките организации в различните региони
 • да увеличим броя на активните младежи, с фокус малките населени места
 • да съберем актуална информация относно прилагането на младежки политики в различни региони в страната.
 • да увеличим броя на младежите, участващи в изработката на становища и документи по въпросите на младежта
 • да увеличим броя на организациите участващи в процесите на вземане на решения

В дългосрочен план очакваме:

 • да стимулираме повече млади хора да бъдат активни граждани
 • да повишим интереса на младежта към младежките политики в България
 • да повишим знанията на младежта за национални и европейски закони, програми и институции в сферата на младежта
 • да подобрим механизмите за структурен диалог между младите и вземащите решения в страната
 • да подкрепим прилагането на Европейски ценности  на национално ниво;
 • да преодолеем стереотипите на младежите към институциите и обратното
 • да утвърдим младежките организации като застъпници за младежките права и политики

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.