ЕДС в България

За проекта

Проектът “ЕДС в България” е кооперацията между белгийскa и българска организации: Dynamo International и Сдружение ЗА ТЕБ. Тя включва един млад доброволец от Монс (Белгия), който прекара един месец във Варна, България. Този проект покрива две теми: дейности за свободното време с хора в неравностойно положение, както и насърчаването на доброволческите дейности за младежта.

Нашата доброволка

Сара дойде от Монс, за да участва в артистични дейности, които Сдружение ЗА ТЕБ организира за младежи с увреждания за свободното им време. Tя също насърчи доброволческите дейности в местната общност. Сара помогна на организацията, доколкото е възможно в организирането на различни събития, неформални обучения и взе участие в тяхното отразяване в медиите чрез малки статия. Доброволката беше подкрепена да реализира лични дейности и собствените си идеи според интересите си.

Цели на проекта

Основните методи на работа са придобиване на компетенции чрез участие в артистични занимания, работа в екип, обучение на връстници и участие в различни неформални дейности. Целите на проекта са да се развие солидарност между младежи от различен социален произход, насърчаване на активното участие на младите хора, тяхната креативност и предприемачество. Освен това, чрез международния си характер, проектът има за цел насърчаване на взаимното разбирателство между млади хора от различни страни и различни култури, и насърчаване на доброволчеството и участието на младите хора в социални инициативи.

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма “Младежта в действие” на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. Съдържанието на настоящото издание/вестник/брошура/ не отразява позицията на Европейската общност, програма “Младежта в действие” или НЦЕМПИ