Продължават доброволческите дейности по проект “Младите и бъдещето на Европа”

Дороволчество София България Национален младежки форум

Двама доброволци продължават да подкрепят дейностите на Национален младежки форум на позиция “Сътрудник комуникации и организационно развитие”. До края на юни т.г., те участват в проекта “Младите и бъдещето на Европа”.  Инициативата е на Форума, в партньорство със Сдружение ЗА ТЕБ. Финансира се по Програма “Европейски корпус за солидарност” на Европейския съюз.

Национален младежки форум

Национален младежки форум (НМФ) е най-голямата младежка платформа в България. Обединява в състава си 50 младежки организации от цялата страна и е пълноправен член е на Европейски младежки форум. Активен партньор на национални и европейски институции в изграждане и застъпничество за младежки политики. Мисията на организацията е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди. Също така, да извежда на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политически процеси. Цели постигането на ефективен диалог, чрез сътрудничество със заинтересованите страни и институции, вземащи решения в младежката политика.

Доброволци от София наградени младежки форум

Младите и бъдещето на Европа

По време на службата си, доброволците се включват в координацията на проектни дейности. Организират присъствени и онлайн събития и  поддръжат профили в социални медии и мрежи. Освен това, доброволците ще поддържат контакт с други младежки организации, партньори и институции. Включилите се в проекта  проявяват интерес в сферата на младежта и младежките политики, работата с медии и създаването на авторско съдържание.

Доброволческият проект на Европейски корпус за солидарност дава възможност на младите да придобият личностен и професионален опит. 12-месечното доброволчество цели участниците да получат нови знания, да придобият и подобрят редица  свои способности. Комуникационни, социални, организационни и дигитални са част от уменията на фокус. Стремежът е, чрез дейностите по проекта, да бъдат насърчени критично и аналитично мислене, инициативност и предприемчивост, гражданско участие и поглед върху демократичните ценности. 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.